ملاقات یوسف با برادرانش

  ۳۰ دقیقه

بعد از چندین سال، یک خشکسالی شدید برادران یوسف را مجبور کرد تا به مصر برای خرید مواد غذایی سفر نمایند. آنها نمی دانستند برادرش یوسف را که چندین سال قبل به حیث برده فروخته بودند، حالا دومین شخص حاکم در مصر شده است. یوسف هویت اصلی خود را به برادرانش آشکار ساخت و کارهایی شرور برادرانش را بخشید. بعداً، یوسف زمینه آوردن تمام خانواده و پدر پیرش از کنعان به مصر را فراهم کرد، تا آنها را از قحطی نجات دهد.

دانلود