مقاله‌ها

محبوب

هویت مسیحی و فرهنگ افغانها

  ۱۸ فِورِیه ۲۰۲۱

هویت مسیحی و فرهنگ افغانها

ما به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است بعد از اینکه خلقت تازه را در اثر فیض خدا بدست آوردیم آن رسم و رواج‌های ما، که خوب است از آن استفاده کنیم و حتی بر ما، به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است که آن رسم و رواج‌های که خوب هستند آنها را صیقل نموده خوب تر بسازیم. منجی ما عیسی مسیح نیز این چنین می‌‌نمود. پس هویت ما در مسیح هویت غربی نیست بلکه مسیح برای ما هویت دیگر می‌‌دهد که او در تغییر هویت وطنی ما کار ندارد. هویت ما پیروان مسیح در مسیح، عبارت است از این، که ما با مسیح: در مرگ او، در دفن شدن او، در قیام او، در صعود او، در حیات او، در قدرت او، در وراثت او یکی شدیم. پس وقتیکه ما با او یکی شدیم، ما نور جهان هستیم، نمک جهان هستیم، فرزند خدا هستیم، شاخۀ تاک حقیقی هستیم، دوست مسیح هستیم، خلقت تازه هستیم، مقدس هستیم، صنعت دست خدا هستیم، ما هموطن مقدسین و اهل خانۀ خدا خوانده می‌‌شویم. چه هویتی فوق العادۀ که ما درمسیح نصیب شدیم. آیا این‌ها هویت غربی است. البته که نیست.

اخیرا

دسته بندی‌ها