مشکلات زنان تجارت پیشه در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۹ دِسامبر ۲۰۱۷

در جوامع سنتی مثل افغانستان و مخصوصا ولایت هرات، پیدا کردن شغل و کار برای زنان به مراتب سخت تر و پر مصرف تر نسبت به مردان است.
معصومه یکی از زنان هراتی است که با شرکایش از مدتیست تولیدی لباس را راه انداخته اند.
این تولید لباس را او به همراه چندین زن دیگر به راه انداخته است. به قول خودش، راه انداختن یک تولیدی لباس که تمام مدیریتش را زنان به عهده داشته باشند، در چنین جامعه ی سنتی بسیار دشوار است.
عرف و عنعنات ناپسند جامعه در هرات اگر راه را برای هرکس هموار کند برای زنان تجارت پیشه ی هراتی باز نمی کند، زیرا این جامعه، جامعه ی سنتی است و برای بسیاری از مسائل دیگر حق اولیت را می‌دهند تا به تجارت زنان و دختران.
قسمیکه معصومه ادعا می‌‌کند، باورهای عمومی به دلیل مردانه پنداشتن فضای کار و تجارت، زمینه را برای فعالیت آنها محدود کرده و این موضع کار و بار را برای او و همکارایش پر مصرف کرده است.

دانلود