مسیحیت مسیح است

  ۱۳ ژانوِیه ۲۰۲۱

وقتیکه به حقایق تاریخی انجیل مقدس دقت می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بنیم که پیروان عیسی مسیح برای اولین باردر شهر انطاکیه بنام مسیحی یاد شدن. آنها این نام برای خود انتخاب نکردند، بلکه مردم این نام برای شان انتخاب نمودند. قبل از اینکه مردم این نام را برای پیروان عیسی مسیح انتخاب نمایند، معلوم نیست که پیروان مسیح را مردم به چه نام یاد می‌‌‌نمودند

  در کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس نوشته شده است: «در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی مسیح را مسیحی نامیدند.» (اعمال ۱۱: ۲۶).

اما وقتیکه فصل ۲۶ اعمال رسولان می‌‌‌خوانیم متوجه می‌‌‌شویم که اغریپاس پادشاه این نام، یعنی «مسیحی» را بحیث یک نام بیطرفانه به گروهی که از یک شخص بنام عیسی مسیح پیروی می‌‌‌نمودند استعمال نمود.

اغریپاس به پولس گفت: «خیال می‌‌‌کنی به این زودی می‌‌‌توانی مرا مسیحی بسازی؟» (اعمال ۲۶: ۲۸)

  اما چند سال بعد از این واقعه، پطرس رسول در رسالۀ اول خود نوشته می‌‌‌نماید: «اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می‌‌‌بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید، خدا را شکر کنید.» (اول پطرس ۴: ۱۶)

از این نوشته  چنین استنباد می‌‌‌شود که پطرس رسول این نام یعنی مسیحی را به این معنی و مفهوم قبول می‌‌‌نماید که مسیحیان یعنی کسانیکه از یک شخص یعنی عیسی مسیح پیروی می‌‌‌نمایند، نه از کدام اصول نوشته شده.

اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم می‌‌‌لادی شاگردانی رسولان عیسی مسیح، مثل «پلی کارپ» و دیگران در نوشته‌های شان مسیحی بودن به زبان یونانی که «کریستیانیسموس» بود استعمال نمودن. به تعقیب او در سال‌های بعد نویسنده‌های دیگر کلمۀ مسیحی را به زبان لاتین یعنی «کریستیانیتاس» استعمال نمودند.

بالاخره با گذشت قرن‌ها ای نام‌های یونانی و لاتینی مسیحیت، به زبان انگلیسی یعنی «کریستیانیتی» تبدیل شد، که معادل او به فارسی مسیحیت است.

اما تقریباً در طول دو هزار سال گذشته نام مسیحی، جمع مجموعۀ عقاید، قواعد، موسسات و سیستم عقیدوی که مسیحیان برای خود بوجود آورده بودن، در مجموع همه بنام مسیحیت یاد شد.

در انگلیسی مسحیت بنام کریسنیتی است، یک نام دیگر هم در انگلیسی برای مسیحیت استعمال می‌‌‌شود که این نام «کریستندام» است. کریستندام یعنی مسیحیت رسمی دولتی است، نه مسیحیت حقیقی که بر اساس اصل پیرو بودن به عیسی مسیح استوار است. تا جائیکه می‌‌‌دانم، ما در دری و یا فارسی برای «کریستندام» نام مشخص نداریم و هردو را بنام «مسیحیت» یاد می‌‌‌کنیم.

وقتیکه مردم می‌‌‌گویند دین یهود یا دین اسلام یا دین بودایی و یا زردتشتی وقتیکه به مسیحیت می‌‌‌گویند دین مسیحی. مردم فکر می‌‌‌کنند که مسیحیت هم مثل ادیان دیگر یک دین است. این فکر دین بودن مسیحیت با اصل اینکه مسیحیت یعنی اصل پیروی بودن عیسی مسیح است کاملاً فرق دارد.

 مسیحیت حقیقی، اصل روحانی است که بر اساس زندگی نمودن عیسی مسیح زنده و فعال در قلب یک شخص استوار می‌‌‌باشد، نه مجموعۀ مقررات، قواعد و اصول دینداری نوشته شده که یک پیروی عیسی مسیح باید پابند او باشد.

به اساس کتاب مقدس یعنی کلام خدا، مسیحیت چه است؟

  وقتیکه به کتاب مقدس مراجعه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که در هیچ قسمت آن ما کلمۀ «مسیحیت» را نمی توانیم پیدا نماییم. یعنی از «مسیحیت» در کتاب مقدس هیچ ذکر نشده است. پس مسیحیت به مسیح و یا عیسی مسیح ارتباط ناگستنی دارد. برای درک بیشتر مسیحیت باید به عیسی مسیح و کار و فعالیت او توجه نماییم.

عیسی مسیح مکاشفه و یا ظاهر شدن یا معرفی کامل خدا به انسان است. البته این مکاشفه در کار و شخصیت خود عیسی مسیح صورت گرفته. در خود عیسی مسیح و توسط عیسی مسیح، خدا تمام چیز‌های ضروری که برای نشان دادن و یا مکاشفۀ خود به انسان ضرورت داشت ظاهر ساخته است. خدا در عیسی مسیح، برای انسان راه بازگشت بطرف خود را  آماده ساخت. وقتیکه عیسی مسیح را یک شخص روحاً با ایمان در قلب خود قبول می‌‌‌نماید، ملکوت و یا پاشاهی که عیسی مسیح می‌‌‌خواهد، در قلب او شخص فعال می‌‌‌شود. زندگی قیام کردۀ عیسی مسیح وسیلۀ قوت روحانی زندگی مسیحیان و باعث شرکت آنها در کلیسا می‌‌‌شود. پس مسیحیت به اساس این حقیقت روحانی در کلام خدا، صرف می‌‌‌تواند این گونه تعریف شود. «مسیحیت یعنی زندگی نمودن عیسی مسیح زنده، در قلب یک انسان» و یا می‌‌‌توانیم بگوییم مسیحیت یعنی عیسی مسیح.

وقتیکه یک شخص پیرو عیسی مسیح می‌‌‌شود، او درعیسی مسیح بحیث یک انسان کامل می‌‌‌شود. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید: «من همیشه با شما هستم، من همیشه درقلب شما قرار خواهم داشت.»

  دعا می‌‌‌کنم شما  هموطنان عزیز اگر به عیسی مسیح ایمان دارید حضور عملی او را در درون قلب خود حس نمایید  و اگر تا فعلا پیروی بودن عیسی مسیح را در قلب تان تجربه نه نمودید آنرا تجربه نماید.

 خداوند به شما برکات فراوان خود را نصیب نماید

مقاله‌های اخیرا