غذا می‌تواند کلید برای دوستی شود.

  ۲۸ دقیقه

  ۱۶ اُکتُبر ۲۰۲۰

ذای مورد علاقه شما کدام‌ها اند و آیا خوش دارید آشپزی کنید؟
پختن غذا و صرف کردن غذا ، خانواده را نزدیکتر می‌‌‌سازد ودوستی را بین مردم و جامعه بوجود می‌‌‌آورد.

دانلود