عیسای مسیح - آرامش دهنده

  ۱ ساعت

  ۸ اُکتُبر ۲۰۲۱

در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه‌های ۱-۳۱ ما می‌خوانیم که خداوند به ما ایمان داران وعده می‌دهد که او حتی در تاریکترین لحظات، در ناامیدی و تمامی بحرانهای زندگی همچنان با ماست و هرگز ما را ترک نمیکند.در ادامه می‌خوانیم : آن یاور، یعنی روحالقدس که پدر به نام من خواھد فرستاد، ھمه چیز را به شما خواھد آموخت و تمام آنچه را به شما گفتم به یادتان خواھد آورد. آرامش برای شما به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دھم. آرامشی که من به شما می‌دھم، مانند آرامشی نیست که دنیا به شما می‌دھد. اضطراب به دل خود راه مدھید و مگذارید ترس بر دلتان چیره شود.در واقع در نبود عیسی مسیح روح القدس، ما را راهنمایی می‌کند، و به ما وعده قدرت و آرامش می‌دهد تا از پس هر مشکلی برآییم.

دانلود