ظاهر شدن عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲۱ دِسامبر ۲۰۲۱

در یوحنا 21: 1-25 می‌خوانیم، که پطرس با شش شاگرد دیگر برای ماهیگیری می‌رود. آنها در تمام شب هیچ ماهی صید نمی کنند، اما صبح عیسی با آنها ملاقات می‌کنند. عیسی به آن ها گفت: «تور را به طرف راست کشتی بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت.» آن ها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل کشتی بکشند. وقتی به ساحل آمدند، آتشی از زغال سوزان دیدند که روی آن ماهی بود و مقداری نانی که عیسی آماده کرده بود. پس از پایان غذا، عیسی با پطرس صحبت می‌کند. و از او در مورد عشقش به اومی پرسد وا به او راهنمائی می‌دهد داد که چگونه باید نسبت به قوم خدا رفتار کند و تمرکز خود را به کار پیشرو معطوف کند. بعداً عیسی از پطرس خواست که او را دنبال کند. او یک بار دیگر به چالش کشیده شد تا از مسیح، معلم و خداوند خود پیروی کند.

دانلود