صعود عیسی مسیح به آسمان

  جاوید

  ۲۰ مه ۲۰۲۰

در انجیل شریف نوشته شده که عیسی مسیح چهل روز پس از قیام، به آسمان صعود کرد. در کتاب اعمال رسولان میخوانیم:

« خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن شاهد هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا بُرده شده، روح القدس وعده شده را از پدر یافته و به ما ریخته است، شما این چیز ها را می بینید و می شنوید».( اعمال رسولان32:2-33)

عیسی مسیح بعد از قیامش چندین بار درجا های مختلف به ایمان داران ظاهر شد و بعد به آسمان صعود نمود. او قبل از صعود به آسمان به شاگردان خود وعده داد که: « خود من بخشش وعده شدۀ پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید"( انجیل لوقا ۴۹:۲۴ – ۵۱ )‏

حواریون عیسی مسیح در آنجا بودند و به چشم خود دیدند که که چطور عیسی مسیح به آسمان صعود نمود. بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان دو فرشته بر شاگردان ظاهر شدند این فرشتگان به شاگردان گفتند: ضرور نیست که در جسجوی عیسی مسیح به آسمان بنگرید. او  به آسمان رفت تا در پهلوی پدرش باشد. به آسمان چشم نورزید. کار زیادی در پیش دارید در وقت مقرر شده عیسی مسیح همان طور که زمین را ترک نمود و به آسمان صعود نمود به همان شکل به زمین بازخواهد گشت.

عیسی مسیح هم وقتی که با شاگردانش بود از صعود خود به آسمان با آنها صحبت می‌کرد.

صعود عیسی مسیح برای شاگردانش بسیار مشکل بود. پس چرا لازم بود که عیسی مسیح آنها را ترک کند وحالا در کجاست و مصروف چه کار است؟

در انجیل شریف که کلام خدا است به ما میگوید که عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته است (رومیان ۸:‏۳۴؛ افسسیان ۱:‏۲۱ و کولسیان ۳:‏۱)

 استیفان‌، اولین شهید مسیحی‌، عیسی مسیح صعود کرده را دید و این حقیقت را تأئید کرد (اعمال رسولان ۷: ‏۵۵-۶۰ ).

ما پیروان مسیح از صعود عیسی مسیح چه تتایج را می‌توان گرفت‌؟

۱- مسیح سلطنت می‌کند

۲ - مسیح از طرف ما صحبت می‌کند

۳- مسیح، در را بسوی خدا گشوده است

۴- عیسی مسیح، در آسمان برای همه ما شفاعت می نماید و در مقام کاهن اعظم برای ما میانجیگری میکند، کسیکه با نزول روح القدس بر ما، بما اطمینان و دلگرمی عطا کرده است

۵- راه عیسی مسیح بسوی پیروزی، پر از رنج است

۶- ما در سلطنت عیسی مسیح شریک می‌شویم‌

۷- عیسی مسیح عطایای مخصوص به  کلیسایش می‌بخشد

- ۸-عیسی مسیح باز خواهد گشت وما تا ابد در حضور او خواهیم بود

اینها همه ثمرات صعود عیسی مسیح به آسمان می باشد

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا ما یاد بگیریم که بیشتر به آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم. همیشه دعا ما این باشد که خدا فکرها و قلبهای ما را آسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم. آمین


مقاله‌های اخیرا