شکوه صلیب عیسی مسیح

  ۳۰ مه ۲۰۲۳

 

صلیب تنها یک نماد مسیحیت نیست. بلکه بهای خونی است که عیسی مسیح برای آزادی ما از گناه پرداخته است. مرگ  عیسی مسیح بر روی صلیب ما را از قدرت مرگ و عذاب جاودانی رهایی بخشید و برای ما زندگی جاودان و ابدی با خدا را فراهم نمود.

جد ما آدم و حوا علیه خدا گناه کردند، این بدین معنی است که هر فردی متولد می‌شود با طبیعت گناه ه الود متولد شده که این گناه رابطه ما را با خدا خدشه دار و قطع می‌نماید. یگانه راه بازگشت به سوی خدا، از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح است. عیسی مسیح پسر خدا، به شکل یک انسان متولد شد، عیسی مسیح بیگناه و بی عیب و پاک زندگی کرد. او تاوان گناهان ما را بر روی صلیب با ریختن خون خود پرداخت نمود. بخاطر گناهان ما، خدا پسر خود را در صلیب تنها گذاشت تا او کفاره گناهان ما را بپردازد. سه روز بعد ازمصلوب شدن ، از مردگان قیام نمود. عیسی تنها راه بخدا است.

عیسی مسیح به صلیب رفت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت وجان داد تا ما در آزادی قدم برداریم

صلیب عبارت از عمل خدا در مسیح است که توسط آن جهان را با خود مصالحه داد و این امکان را برای ما بوجود آورد تا از تقصیر، مجازات، قدرت، حضور و اقتدار گناه آزاد شویم و صاحب حیات جاودان شویم

به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، گناهان ایمانداران به مسیح بخشیده می‌گردد ایشان از بندگی گناهان خود آزاد می‌شوند. عیسی مسیح با مرگ خود برصلیب، زندگی تازه را به ما به ارمغان می‌اورد.

خون مسیح در بالای صلیب قدرت پاک سازی درون و مقدس سازی وجدان ما را دارا می‌‌باشد. مسیح وجدان مقصر و بیمار ما را پاک می‌نماید و شفا می‌‌دهد و با بخشش گناهان ما، ما را برای خدمت خدا آماده می‌‌سازد.

انسانیت کهنۀ ما با عیسی مسیح در بالای صلیب مصلوب شد. بلی، عیسی مسیح مصلوب شد، یعنی اینکه او بدار صلیب کشیده شده و آنقدر بالای صلیب ماند تا جان بداد. پولس رسول عیسی مسیح می‌فرماید: این را می‌دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم

لذا وقتی که پولس می‌‌گوید: انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد، منظورش اینست که طبیعت کهنۀ ما مُرده است یعنی که حاکمیت گناه در جلجتا به پایان رسید، جایی که حکومتی نوین سلطنت آغاز نمود. خدا به حکومت پیشین پایان داد و سلطنت جدید خود را آغاز کرد و آن را به ‌‌واسطۀ قدرت قیام خود ادامه می‌‌‌دهد

به صورت خلاصه صلیب را می‌توان انجیل نجات دانست زیرا که عیسی مسیح برای گناهان ما جان داد. صلیب عامل آشتی خدا با بشرست دوم قرنتیان۱۹:۵

ایدۀ برقراری صلح و آشتی‌ای که تمام کائنات را در بر می‌‌گیرد. زیرا مسیح صلح و سلامتی ما است و این دو یعنی یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنها را از هم جدا می‌کرد و دشمنان یکدیگر می‌ساخت در هم شکست صلیب دیوارهای جدایی نژادی و فرهنگی را از میان بر می‌‌دارد افسسیان ۲: ۱۴-۱۶

صلیب همچنین سمبل اتحاد ما با مسیح استدوم قرنتیان ۵: ۱۴ ، اتحادی که همۀ ابعاد زندگی ما را در بر می‌‌گیرد. صلیب برای مؤمنان به مسیح طریق زندگی است

 


مقاله‌های اخیرا