شورای عالی صلح در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۱۰ فِورِیه ۲۰۱۸

شورای عالی صلح هرات، پر هزینه ‌ترین کمیته‌ایست که در این ولایت تأسیس شده است. این کمیته، هفت سال پیش به هدف می‌انجی‌گری بین دولت و مخالفان‌مسلح دولت، از طرف دولت افغانستان و به کمک جامعه‌ جهانی تشکیل شد.
کمیته‌ی ولایتی شورای صلح هرات در حال حاضر تنها نهادیست که بیش‌ترین سهمه در قسمت کشانیدن مخالفان‌مسلح دولت به پروسه‌ی صلح داشته است.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی؛ اما به این باور اند که نهاد شورای عالی صلح در هرات برخلاف مصارف و هزینه‌های گزافی که صرف ای شورا شده، دستاوری خاصی نداشته است.
این فعالان مدنی و سیاسی وابسته‌گی‌های مالی این شورا به کشورهای خارجی و غیر مدرن بودن آن را دلیل اساسی ناکامی این شورا عنوان می‌کنند.
این شورا از شروع تاسیس آن تا کنون 12 می‌لیون دالر را به مصرف رسانیده است و دست آورد آن بسیار ناچیز است.

دانلود