سعادت واقعی

  ۲۰ اوت ۲۰۲۰

 تعریف خدا از سعادت واقعی چیست؟ آیا داشتن پول و دارائی، زندگی مادی خوب، تجارت و کار و بار موفق سعادت واقعی است؟

تعریف خداوند از سعادت واقعی برکت یافتن از طرف خدا است.

یک پیروی مسیح سعادت مند:«او باید ملایم و صلح جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست.»(اول تیموتاوس٣: ٣)

خدا می خواهد ما همه سعادتمند واقعی باشیم اما مقصد خدا از ثروتمند بودن مادی نیست. خدا خوب می داند که داشتن ثروت زیاد مادی ما را از خدا دور نماید.

به این سبب خداوند به ایمان داران هدایت میدهد که ثروتمندان اول به فکر فقرا باشند بعداً در تلاش خداوند شوند. به فکر فقرا بودن یک نوع امتحان ثروتمندان برای پیروی از خداوند است.

« اشخاص راست کار کامیاب می شوند، ولی کسانیکه برای ثروتمند شدن عجله می کنند، بی سزا نمی مانند.» (امثال ٢٨: ٢٠). این است ثروت حقیقی.

برکت خداوند بزرگترین ثروت ما است.

عیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به ان ها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. به آنها فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوب دستی، نه خرجین و نه نان و نه پول و هیچیک از شما نباید جامۀ اضافی داشته باشد.»

برای خدمت کردن لازم است اول ما در عقب خدا راه برویم نه اول تلاش برای پول دار شدن و کسب ثروت.

سعادت واقعی در ثروتمند بودن مادی نیست. خدا نمی خواهد که همۀ پیروان او از لحاظ مادی ثروتمند باشند. البته یک تعدا کم است که هم ثروتمند هستند و هم می توانند پیروی خدا باشند. آیا شما به اولاد تان هر آنچه که او بخواهد برای او آماده می نماید؟ اگر این کار انجام بدهید آیا این عمل ما درست است؟ خدا می خواهد که ما از لحاظ داشتن رابطه با او زیاد تر غنی شویم نه صرف از لحاظ مادی. اما اگر شما می توانید با وجود داشتن ثروت مادی، پیروی خوب مسیح باشید، خداوند شما را از لحاظ مادی هم سعادتمند می نماید. خدای حقیقی را که پیروی می نماییم خدای محبت است او می خواهد که ما از لحاظ روحانی و مادی برکت دهد.

«اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید و همۀ این چیز ها به شما داده خواهد شد.» (متی ٦: ٣٣)

وقتیکه جستجوی خدا را در بالاترین جای زندگی خود قرار دهیم، او نیاز ما را به خوراک و آشامیدنی و پوشاک فراهم خواهد ساخت؛ وی به ما عدالت می‌دهد و هر برکت روحانی را در مسیح به ما عطا خواهد کرد

اگر ما اول به فکر خدا باشیم او از هر لحاظ ما را سعادتمند خواهد نمود.

مقاله‌های اخیرا