زنده گی زن و شوهری از نگاۀ کتاب مقدس

  ۲۸ دقیقه

  ۲ اُکتُبر ۲۰۲۰

وقتی یک زن و شوهر ایماندار اصول خدا را رعایت می‌‌کنند، نتیجة آن یک ازدواج کتاب مقدسی است. یک ازدواج که بر اساس کتاب مقدس است در تعادلی می‌‌باشد که مسیح سر مرد وزن است. اصل کتاب مقدسی ازدواج در یکی بودن زن و شوهر است که تصویریست از یکی بودن مسیح و کلیسا.
وقتی یک زوج زندگی خوب و آرام می‌داشته باشند که نسبت به یکدیگر محبت و احترام داشته باشند.

دانلود