ریا کاری

  ۲۹ دقیقه

  ۲۰ مه ۲۰۱۹

مثل اجتماع کمپاین انتخاباتی هزاران نفر جمع شده بودند. از کی باید ترس داشته باشید. حتا او شمار مو‌های سر شما را می‌داند. کسیکه مرا نمی شناسد او را فرشتگان خدا هم نخواهد شناخت. وقتی به محاکمه برده شدید نگران نباشید.

دانلود