روح القدس و پیروان مسیح

  ۱ مارس ۲۰۲۱

بر اساس انجیل شریف، وقتی عیسی مسیح از یحیای تعمید ‌دهنده تعمید گرفت او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید.

همچنین عیسی مسیح قبل از مرگ خود، وعده کرده بود که روح‌القدس را ، که تسلی‌ دهنده خوانده می‌شود خواهد فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولان را درخدماتی که باید انجام بدهند هدایت و تقویت نماید. طبق همین وعده، ده ‌روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، روح‌القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران نازل شد و آنها پیام مسیح را با قدرت به مردم رساندن و در نتیجه هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند.

پس روح‌القدس کیست؟ بعضی تصور می‌کنند که روح‌القدس، جبرائیل فرشته یا اینکه پیغمبری بوده است. تعداد دیگر نیز خیال می‌کردن که روح‌القدس چیزی جز یک نیروی خارق‌العاده و مقدس نیست. اما از کتاب مقدس اینطور می‌دانیم که روح‌القدس از جمله مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و در ذات و طبیعت با خدا یکی می‌باشد. وقتیکه که به کارهای روح‌القدس توجه می‌‌کنیم این موضوع بخوبی برای ما روشن می‌شود.

بعلاوه، روح‌القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داده و هدایت نموده. همین روح‌القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرموده زیرا ‌به‌ گفته کتاب مقدس: «نبوت (پيشگويی) به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از ‌جانب خدا سخن گفتند.» (دوم پطرس ‌۱‌ :‌۲۱). همان طوریکه روح خدا، آنهایی را که کتب مقدس را نوشته کردن هدایت فرموده، به همین ترتیب، روح القدس برای آنهانیکه این کتب را مطالعه می‌نماید بهترین رهنمای درست و واقعی است. عیسی مسیح فرمود: «لیکن تسلی‌دهنده یعنی روح‌القدس که پدر او را به اسم من می‌‌فرستد، او همه ‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم بیاد شما خواهد آورد.» (یوحنا ۱۴ :‌۲۶).

البته، پیروان عیسی مشوش شدن از اینکه عیسی به آنها فرمود که باید اول مصلوب شود و زمین خاکی را ترک نموده به عالم بالا صعود نماید. لیکن عیسی بوسیلۀ وعدۀ خویش در‌ مورد آمدن روح خود برای هدایت و قدرت بخشیدن به آنها، به رسولان و پیروانش این تسلی داد که خودش همیشه روحاً با آنها خواهد بود. ده‌ روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، روح‌القدس به شاگردان و پیروانش نازل شد و آنها را دگرگون ساخت. از آن زمان تا حالا، طبق وعدۀ عيسی مسیح، روح‌القدس پیوسته در ايماندارانِ واقعیِ به مسیح ساکن بوده است و تسلی‌دهنده و پشتيبان آنها می‌‌باشد (بر اساس یوحنا ۱۴ :‌۱۵-۱۷).

آن چیز که از این حقایق می‌‌دانیم این است که حضور روح‌القدس در ایمانداران در ‌واقع حضور خود خدا است که در ایشان ساکن می‌‌باشد. این یک امتیاز گرانبها و بی‌نظیری است که خدای بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساکن شود! در واقع این بزرگترین تحفه است که خدا می‌توانست به بشر عطا کند که عبارت ا ست از بخشیدن روح خودش به انسان.

این تحفه به چه کسانی بخشیده شده است؟ طوریکه می‌دانیم در زمانهای گذشته، خدا، روح مقدس خود را به انبیاء و مقدسین عطا می‌کرد، لیکن هنگامی که خدا، پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندۀ جهان باشد، روح خود را به همۀ کسانیکه به عیسی مسیح ایمان می‌اورند عطا می‌‌نمايد. درکلام خدا نوشته شده است: «. . . هرکی روح مسيح را ندارد از آن او نيست.» (روميان ۹:۸)

خدای ما امین می‌‌باشد و خوب است از او بخواهيم تا ما را با روح خود مملُو و پُر نماید. عیسی مسیح فرمود: « تقاضا کنید به شما داده خواهد شد» (لوقا ۱۱‌ :‌۹)

عیسی مسیح وقتی که وعدۀ روان نمودن روح القدس را به ایمانداران می‌دهد، کار او را این طور توضیح می‌دهد، در انجیل مقدس می‌خوانیم: «اگر مرا دوست دارید، اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبانی دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد و لی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می‌گردم…این چیز‌ها را وقتی هنوز با شما هستم می‌گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می‌گذارم، من سلامتی خود را به شما می‌دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دل‌های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.» (یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۷)

عیسی مسیح به سخنانش ادامه داده فرمودند« ما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می‌روم و هیچ یک از شما نمی پرسید: کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل های شما پُر از غم شد. با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. (یو حنا ۱۶: ۵ – ۸)

از عیسی مسیح بخواهیم که او ما را از روح خود پر نماید و به او اجازه بدهیم که در زندگی ما کار نماید، تا باشد که ثمرات روحانی فراوان را حاصل بدهد. عیسی مسیح به وعدۀ خود وفا دار است. او حتماً این کار را می‌نماید.

مقاله‌های اخیرا