رنج كنونى و جلال آينده

  ۲۷ مارس ۲۰۲۰

لطفاً این آیات (متن) را با دقت بخوانید. این آیات بیانگر دو سناریو است: جهان فعلی و جهان آینده برای پیروان عیسی مسیح. این آیات تصویر گسترده ای از نقشه کامل خدا را برای رستگاری خلقت به ما نشان میدهد.

اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعنی وارث خدا و هم وارث با مسیح ـ نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم. به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود، قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. زیرا خلقت نه به ارادۀ خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پُر شکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کُل بدن ما را آزاد سازد، زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی که برآورده شده باشد، دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلاً آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن می باشیم (روميان ۸: ۱۷ - ۲۵ ).

۱. پولُس رسول برای تشریح جهان کنونی از کدام کلمات استفاده می کند؟

۲. چرا پولُس درد زایمان را به تصویر میکشد و از آن مثال میدهد؟

۳. برای تشریح و توضیح جهان بعدی، پولُس از کدام کلمات استفاده می کند؟

ما "فرزندان خدا" را در هر دو جهان می‌بینیم. ما فارغ از رنج کنونی نیستیم. تمام جهان و مردم جهان مبتلا به درد زایمان اند و مُشتاقانه انتظار روزی را میکشند تا جهان تازه ای خدا متولد شود. ما هم منحیث فرزندان خدا در این درد سهیم هستیم. ولی ما یک اُمید موثق و مطمئن داریم.

قوم اسرائیل در مصر به بردگی کشانده شدند، ولی بلاخره آزاد گردیدند. در زمان حاضر مخلوقات هم در اسارت و بردگی به سر میبرند، اما روزی به آزادی خواهند رسید.

۴. امید ما در چی است؟ چی گونه مییتوانیم به امید خود مطمئن باشیم؟

۵. در این زمان بحرانی که ویروس کرونا همه جا را فرا گرفته است، شما چی گونه إحساس می کنید؟ إحساس امیدواری، یا ناامیدی؟‌

این جهان زیباست، ولی در عین حال، به خصوص در این روز ها، جهان پُر از غصه و دهشت هم میباشد. این بحرانات چی وقت پایان خواهد یافت؟ ولی مطابق این متن و تعداد متون دیگری که در انجیل مقدس آمده است، ما ایمان داریم که خدا یک خلقت کاملاً تازه و جدیدی را به جهان خواهد آورد. همچنان رجوع کنید به کتاب مکاشفه فصل ۲۱ آیات ۱-۸ همان گونه که عیسی مسیح از میان مردگان برخاست، ما هم ایمان داریم که ما نیز برخیزانده خواهیم شد. ما این امید را داریم.

۶. لطفاً رومیان ۸: ۲۶-۳۰ را برای هفته آینده مطالعه کنید. در درس بعدی در خصوص این آیات بحث خواهیم کرد. ما در باره ضعف، ترس و اضطراب صحبت خواهیم کرد. گاهی مشکل است دعا کنیم. پس آنگاه چی باید کرد؟

مقاله‌های اخیرا