رستاخیز عیسای مسیح – بخش اول

  ۱ ساعت

  ۱۴ نُوامبر ۲۰۲۳

همه انسان‌ها مرگ را تجربه کرده و می‌کنند، هیچ کس جز عیسای مسیح بر مرگ غلبه نکرده است. کتاب مقدس می‌گوید که عیسی مرد و دوباره زنده شد. رستاخیز عیسی اولین و مهمترین پیروزی بر مرگ در تاریخ بشر است. چندین واقعیت وجود دارد که رستاخیز عیسی را ثابت می‌کند. قبر خالی عیسی ثابت می‌کند که عیسی قیام کرده است. عیسی به شاگردان و بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر شد. شاگردان شاهد رستاخیز عیسی بودند. مرگ و رستاخیز عیسای مسیح دو طرف ایمان مسیحی است. ما مسیح مصلوب و برخاسته را موعظه می‌کنیم.

دانلود