ده فرمان

  ۳۰ دقیقه

خداوند شریعت خوب و عادلانه به قومش عطا کرد. بعضی از آنها بنام (ده فرمان) معروف است. خداوند وعده کرد که اگر آنها از این فرامین پیروی کنند زندگی خوشی خواهند داشت. بعضی از این فرامین قرار ذیل است:‌ "جز من خدای نباشد". "هیچ بتی را پرستش نکنید". "نام مرا بیهوده به زبان نیارید". "روز سبت را گرامی بدارید، روز استراحت!". "والدین تان را احترام کنید!". "قتل نکنید!". "زنا نکنید!". "دزدی نکنید". "دروغ نگویید!". و "با چیزهایی که به شما تعلق ندارد حسادت نورزید!".
عیسی مسیح بعداً تمام این قوانین و شریعت را با این دو فرمان خلاصله کرد:‌ " خداوند خدایتان را با تمامی قلب، با تمامی فکر، با تمامی جان و با تمامی نیروی تان دوست بدارید، و همسایه تان را مثل خودتان دوست بدارید!".

دانلود