داستان غم انگیز فریبا

  ۲۹ دقیقه

  ۱۰ سِپتامبر ۲۰۱۶

داشتن و فهمیدن هر چیز در دنیا، برای انسان، چه مرد و چه زن، خوب و تقریبأ ضروری است. دانستن علم و دانش، داشتن مربی خوب، استاد و رهنمای عالی! اما با داشتن یک تکیه گاه خوب، بخصوص پدر مهربان در یک خانواده، همه و به خصوص دختران خود را در فضایی امن تصور کرده و هیچگاهی ترسی را بدل راه نمیدهند.
برای درک بیشتر موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

دانلود