داستان دوازده قبیله قوم اسرائیل

  ۳۰ دقیقه

سال هایی زیاد سپری شد یوسف و تمام خانواده اش فوت کردند. نسل‌های آنها حالا در مصر برده شده بودند، و آنها به نام قوم اسرائیل خطاب می‌‌‌‌شدند. فرعون حاکم مصر دستور داد تا بچه هایی تازه متولد شده آنها را به قتل برسانند. یکی از این بچه‌ها نجات یافت، و حتی یکی از شهزاده گان قصر فرعون شد. نام این شهزاده موسی بود. خداوند موسی را به حیث پیغمبر و رهبر انتخاب کرد تا قوم اسرائیل را از بردگی مصر بیرون کند.

دانلود