خوشا به حال کسانیکه در راه عدالت جفا می‌بینند

  ۲۸ دقیقه

  ۱۱ نُوامبر ۲۰۲۲

کسانیکه در راه عدالت جفا می‌‌‌‌بینند، مانند کسانیکه از فقر روحانی خود آگاه هستند پادشاهی خدا را نصیب خواهند شد. انسانها به دلائل مختلف مثل گناه، حماقت، کبر، عادات بد، زجر می‌‌‌‌کشند. لیکن تنها کسانی که برای عدالت زحمت می‌‌‌‌‌‌کشند، برکت خواهند یافت. تنها در صورتی که برای جلال دادن خدا در زحمت باشیم، برکت خواهیم یافت. چون عیسی مسیح در این دنیا جفا دید، ما هم که متعلق به او هستیم، جفا خواهیم دید.

دانلود