خلقت تازه و پول

  

  ۱۴ مه ۲۰۲۱

در این برنامه در مورد ثروت و دارایی صحبت می‌شود و اینکه آیا ثروت خوب است یا نه؟

دانلود