تولد نو

  ۱ ساعت

  ۳۰ آوریل ۲۰۲۱

همه ما تولدی نوزاد جدید در خانواده یا سالروز تولد اعضای خانواده و دوستان خود را جشن می‌گیریم. منحیث مسیحیان ما به این عقیده هستیم که وقتی به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم ما از نو تولد می‌ابیم. تولد تازه ایمانداران تولد جسمانی نبوده بلکه تولد روحانی است، به این معنا قلب و فکر ما تغییر می‌کند. وقتی یک نوزاد تولد می‌ابد، والدینش او را نامگذاری می‌کنند یعنی به او هویت می‌دهند و وقتی به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم ما هم منحیث مسیحی هویت نو در مسیح پیدا می‌کنیم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷ به ما می‌گوید کسی که در مسیح است خلقت نو است. هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک همه چیز نو شده است!

دانلود