تشکر از خدای محبت

  ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۳

تشکرازمحبت خدا که یگانه فرزند خویش عیسی مسیح را درین جهان فرستاد، تا کفاره گناهان ما را بپردازد.

  برماست که باید خدا را شکر کنیم برای دریافت حیات‌؛ نه فقط حیات روحانی در این جهان، بلکه حیات جاودانی در ابدی.

 نجات ما تنها توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح می‌سراست وبس . در انجیل یوحنا مکتوب است:

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن به دنیا بود. او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: «این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.
یوحنا ۱: ۱-۱۸

بلی هموطن عزیز ما با کمال صمیمت دعا می‌کنم که شما و همه کسانیکه در جستجوی خدا هستید، آماده باشید که این نجات الهی توسط مسیح را بپذیرد. هیچکس نمیتواند نجات را بخرد، ولی خدا آنرا به عنوان هدیه ای برای ما مفت و رایگان عطا می‌فرماید، بشرطیکه ما دستهای صداقت و ایمان را بسویش دراز کنیم و او را بپذیریم. بر ماست که تصمیم نهایی خود را از اراده به فعل آورده و ایمان راسخ به منجی عالم بیاوریم تا نجات یابیم.

اگر به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان بیاورید، شما صاحب زندگی جاودان خواهید شد

اگر به عیسی مسیح برای بخشیده شدن گناهان تان اعتماد کنید، او کفاره گناهان شما را پرداخت خواهد نمود.

عیسی مسیح  تنها راه نجات و زندگی جاویدان است، عیسی مسیح می‌فرماید

«من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید»

 (یو حنا ۶:۱۴)

اگر با ایمان و اعتمادی قلبی، عیسی مسیح را دریافت کرده باشید، شما نیز از گناه و عواقب بد آن نجات یافته‌اید و به عیسی تعلق دارید. ما با اعمال نیک خود قادر نیستیم که زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم و سبب نجات ما گردد. وقتی که ما به عیسی مسیح و کاری که او انجام داده است اعتماد می‌‌کنیم، او ما را قادر می‌‌سازد که زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم.

خوانده عزیز! «خبر خوش» یعنی انجیل مسیح این است: که خدا به شکل انسانی به نام عیسی به زمین آمد و با فدا کردن خود بعنوان کفاره به جای ما، مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. وی به تمام کسانی که به او ایمان دارند، وعدۀ حیات جاودانی را داده است.


مقاله‌های اخیرا