تحفه نوروزی

  ۱۹ مارس ۲۰۱۵

 زیرا مسکین همیشه فراموش نشده و امید بیچارگان تا به ابد ضایع نمی گردد.
(مزبور ۹: ۱۸)
ما چشمان خداوند مراقب کسانی است که از او می ترسند و بر رحمت او اتکاء دارند ا
(مزبور۳۳ : ۱۸)
و حالا ای خداوند، برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می باشد.
(مزبور۳۹: ۷ )
رحمت خود را بنمایان. ای که با دست راست خود، آنهای را که به تو توکل دارند، از شر دشمنان می رهانی.
(مزبور17: ۷ )
یرا ای خداوند، خدای متعال تو امید من هستی و از طفولیت بر تو توکل داشته ام.
(مزبور71: 5 )
زیرا خداوند، خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که پیرو راستی هستند. ای خداوند قادر مطلق، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
(مزبور ۸۴:11-۱2 )
رحمت و انصاف را خواهم سرائید و برای تو ای خداوند، سرود ستایش خواهم خواند. ۲در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود. نزد من چه وقت خواهی آمد؟ در خانۀ خود با قلب سلیم بسر خواهم برد. چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم گذاشت. از کار اشخاص کج رو نفرت داشته و با آن ها همنشین نخواهم شد. دلِ کج را از خود دور می کنم و با بدی و شرارت سر و کاری نخواهم داشت. کسی را که در خفا از همسایۀ خود غیبت کند، از بین خواهم برد و شخصی را که چشم مغرور و دل متکبر دارد تحمل نخواهم کرد. از کسانی که به خداوند وفادار اند حمایت می کنم و آن ها را بخانۀ خود می پذیرم. کسی که در طریق کامل رفتار می کند، مرا خدمت خواهد نمود. شخص فریبکار را در خانۀ خود راه نخواهم داد و دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. هر روزه همۀ شریران را نابود کرده و شهر خداوند را از وجود بدکاران پاک خواهم ساخت.
(مزبور: 101 )

 

مقاله‌های اخیرا