به مناسبت رستاخیز عیسی مسیح

  ۴ آوریل ۲۰۱۵

   دست اندرکاران مجله حقیقت قیام عیسی مسیح را به همه پیروان مسیح تبریک و تهنیت عرض میکند. آرزوی همیشگی ما این است که، همۀ پیروان مسیح درقوت رستاخیزمسیح زندگی کنند، زیرا پایه و اساس ایمان ما به همین حقیقت بنا شده است. پولس رسول دراول قرنتیان ۱۵: ۱۴ – ۱۷ می فرماید: » و اگر مسیح برنخاست باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما » و » اما هرگاه مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید.»
پيام عيسی مسيح، پيام نجات می باشد که تمام خلقت را در بر می گيرد. کلام خدا از انسان نو و خلقت تازه سخن می گويد
«کسی که در مسيح است خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود در گذشت و اينک همه چيز نو شده است.»( دوم قرنتيان ۱۷:۵)
عيسی مسيح که بعد از مرگ بر روی صليب، تدفين و دوباره زنده شد، حالا زنده است. او در دروازه قلب شما ايستاده است و در را می کوبد و می خواهد که داخل قلب و زندگی شما شود. او می‌خواهد تمام گناهان شما را ببخشد، رابطه و مشارکت واقعی و بسيار نزديک را بين شما و خدای قدوس برقرار سازد و به شما حياتی جديد و ابدی در خدا را، ببخشد. کلام خدا در انجيل شريف می‌فرمايد: «من پشت در ايستاده در را می‌کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می ‌شوم و با او نان خواهم خورد و او نيز با من.» (مکاشفه٣:٢٠)
شما می‌توانيد در قلب تان را بر روی عيسی مسيح باز کنيد و زندگی جاويدان را نصيب شويد.
ما مسؤولين مجله، همراه با شما عزيزان در اين واقعيت خوشی می کنيم که تمام ما نجات دهنده زنده ای را همراه خود داريم که بر تاريکی پيروز گرديد. او آماده است که کاری را انجام دهد که ما انسان ها قادر به انجام آن نيستيم، ما خداوندی را همراه خود داريم که ما را از مرگ زنده ساخت و مشارکت ما را با خدا بر قرار نمود. او بر گناه و مرگ پيروز گرديد.
ای خداوند تو چشم ها و قلب های هموطنان ما را باز کن که برای پذیرفتن پیغام نجات بخش تو آماده کردند.

مقاله‌های اخیرا