آیا او را میشناسی؟

  ۴ آوریل ۲۰۱۵

زنده گی او بی مانند است
خوبی هایش بی انتها است
رحمتش پاینده است
محبتش بدون تغییر است
کلامش کفایت کننده است
فیض اش ما را کافی است
حکمروایی اش عدالت است
یوغش ساده است
و بارش سبک است
پیلاطوس در او عیبی نیافت
هیرودیس برای مرگش دلیلی نیافت
مرگ در مقابلش سرخم نمود
و قبر نه نوانست که او را در آغوش بیگیرد
این است پادشاه من که نام او عیسی مسیح است
سرور سلامتی و راز نهان در کلام

مقاله‌های اخیرا