برکات آسمانی در مسیح

  ۲۳ اوت ۲۰۲۳

خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است.
افسسیان ۱: ۳

مسیحی بودن، یعنی عیسی مسیح در شخص مسیحی زندگی می‌کند و شخص مسیحی هم در عیسی مسیح زندگی می‌نماید ،‌ یعنی پیروی مسیح بسیار نزدیک به عیسی مسیح می‌باشد، که هیچ بخش زندگی او از عیسی مسیح جدا نیست.

 وقتیکه یک پیروی عیسی مسیح اینقدر زندگی نزدیک با عیسی مسیح داشته باشد، عیسی مسیح در تمام کار و زندگی او دیده می‌شود. او شخص اگر ادعای مسیحی بودن بنماید  و یا نه نماید از اعمال و طرز زندگی او معلوم می‌شود که او مسیحی است.

 عیسی مسیح در انجیل مقدس می‌فرماید: «از انبیای دروغین احتیاط کنید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند، ولی در باطن گرگان درنده اند. آنها را از اعمال آنها خواهید شناخت» (متی ۷: ۱۵ – ۲۰)

 کسانیکه حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان داشته و در درون قلب او عیسی مسیح زندگی کند، او ضرورت به جامه تبدیل کردن و دو رنگی ندارد. بخاطراینکه مردم او را قبول نماید شکل ظاهری خود را هم تغییر نمی دهد. شاید مردم او را بخاطریکه پیروی عیسی مسیح است توهین و تحقیر کنند، اما  او در ایمان مستحکم می‌باشد  و به سبب قبول شدن در بین مردم همرنگ آنها نمیشود

عیسی مسیح می‌فرماید:«آنها را از اعمال آنها خواهید شناخت. آیا می‌توان از بوتۀ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟»

اما کسانیکه واقعاً عیسی مسیح را در قلب خود جای داده، او به انسان نو و یک مخلوق نو تبدیل شده که در او تقلب و ساخته کاری وجود ندارد. از این سبب او را عیسی مسیح سر افراز می‌نماید پولس رسول به ایمان داران افسس در نامۀ خود آنها را تشویق نموده می‌فرماید:

و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید.
افسسیان ۲: ۶

شخص به عیسی مسیح ایمان حقیقی بیاورد و پیروی واقعی او شود، او از رنگ کردن و تظاهر آزاد می‌شوند و به دارالامان بیرنگی می‌رسد. دارالامان بیرنگی جای امن است

پرواز نمودن با بالهای ایمان به قلمرو آسمانی عیسی مسیح پرواز ابدی است. هیچ کس و هیچ چیز ما را نمی تواند از این مقام پایین بیاورد. ما در آنجا با کسانیکه مانند ما هستند ده حضور پدر آسمانی ما زندگی ابدی می‌داشته باشیم.

        پطرس، رسول عیسی مسیح بعد از تجربه‌های زیاد زندگی نمودن در عیسی مسیح در باره کسانیکه نه تنها به عیسی مسیح ایمان نمی آورند، بلکه حقایق نجات در عیسی مسیح را توهین و تحقیر می‌کنند می‌فرماید:

پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چطور عادلان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز داوری تحت عقوبت نگهدارد، مخصوصاً آنانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را خوار می  شمارند.
این معلمین دروغین، بی باک و خودبین هستند و هیچ حرمتی به موجودات آسمانی نشان نمی دهند و برعکس به آنها اهانت می نمایند.
دوم پترس ۲: ۹-۱۰

کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد او مفت و رایگان نه برای یک وقت محدود بلکه برای همیشه در قلمرو آسمانی خدا زندگی می‌نماید.

 زندگی کردن پیروی حقیقی عیسی مسیح در قلمروی آسمانی خدا، زندگی نمودن در حضور خدا است. زندگی کردن در حضور خدایی که خالق ماست. آیا این قسم زندگی بسیار فوق العاده نیست؟ عقل قاصر انسانی ما حتی قادر نیست که بتواند تمام مزایای آنرا  در ذهن خود مجسم نماید.

 دعای ما اینست که همه مردم و به خصوص هموطنان ما کلام خدا را بشنوند، در باره آن  معلومات پیدا نمایند، و به آن ایمان بیاورند و نجات یابند  و برای همیشه در قلمرو آسمانی خدا زندگی نمایند.


مقاله‌های اخیرا