برای پیروانی مسیح، رفتن به مسجد روا است یا نه؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۱ سِپتامبر ۲۰۲۰

منحیث پیروی مسیح، زمانیکه به زندگی عیسی مسیح در روی زمین نگاه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که زجر کشید، توهین شد، به رویش تف انداخته شد و در نهایت به دار کشیده شد. کلام خدا مرا به اطاعت فرا می‌‌خواند و برای ما یادآور می‌‌شود که نترسید. عیسی مسیح به قلب ما نگاه می‌‌کند و می‌‌بیند که آیا واقعأ به او ایمان داریم، آیا او در زندگی ما جای اول را دارد. در هر جای که می‌‌روییم با مسیح باید برویم و در نام او دعا و عبادت کنیم.

دانلود