بخشش و ایمان

  ۱ ساعت

  ۱۴ فِورِیه ۲۰۲۳


ما به ایمان ضرورت داریم تا ببخشیم. بدون ایمان به عیسای مسیح ما نمیتوانیم دیگران را ببخشیم. وقتی به عیسای مسیح ایمان داریم، او قلب ما را تغییر می‌دهد و آن زمان است که می‌توانیم دیگران را ببخشیم. خداوند می‌خواهد قلب ما را لمس کند و ما را ببخشد تا ما بتوانیم دیگران را ببخشیم.

دانلود