بحث در مورد بزرگ بودن

  ۱ ساعت

  ۵ سِپتامبر ۲۰۲۳

عیسای مسیح یک درس بسیار مهم را در مورد بزرگ بودن می‌دهد که با درسهای رهبری درین دنیا تفاوت دارد. وقتی ما یک رهبر را در اجتماع می‌بینیم، ما در مورد قدرت، پول و شهرت فکر می‌کنیم. درس عیسای مسیح در مورد یک رهبر به ما می‌گوید که رهبر آن کسی است که دیگران را خدمت می‌کند. رهبری خدمتگزار در ایمان مسیحی مربوط به سن، جنسیت، ثروت، قدرت یا شهرت نیست. عیسای مسیح یک رهبر واقعی را برای ما نشان داد، او دیگران را خدمت کرد و جان خود را برای گناهان بشر در صلیب داد.

دانلود