انجیل مقدس را خواندم و فهمیدم که عیسی قدوس است!

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خداوند را شکر گزار هستیم که یکی از دوستان ما ضمن تماس با من، گفتند که، قصۀ زندگی عیسی مسیح را شنیده اند و انجیل مقدس را نیز نزد خود دارند و مطالعه می‌‌کنند. همچنان گفتند که عیسی مسیح شخص بسیار مقدس بود و فکر نمیکنم که لیاقت اینرا داشته باشم تا نام پاک اشرا بر زبان بیارم. وقتی این کلمات را از ایشان شنیدم اشک هایم جاری شد و خداوند را به خاطر این دوست ما شکر کردم که عیسی مسیح را شناخته اند. کلام خداوند می‌‌فرماید: خوشابحال ماتمیان زیرا آنها تسلی خواهند یافت. هدف از ماتمیان این نیست که کسی بخاطر فوت شدن یکی از نزدیکانش ماتم داشته باشد. بلکه ماتم اینست که قدوسیت خداوند را بفهمی و بدانی که گنهکار هستی.

اشعیای نبی در حضور خداوند آمد و حضور قدوس خدا را دید و گفت: وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. او خود را شناخت و گناه خود را دید و قدوسیت خداوند را شناخت و من بر وجود این برادر شکر می‌‌کنم که قدوسیت خداوند را دید و حال او را می‌‌شناسد و ما انسان‌های گنهکار هستیم و باید اعتراف کرده ماتم بگیریم و آنوفت است که خداوند جواب دعای ما را می‌‌دهد. آنوقت است که ما می‌‌توانیم روز به روز در زندگی ایمانی ما پیشرفت کنیم. مگر باید گفت، زمانیکه ما قدوسیت خدا را می‌‌بینیم، ماتم می‌‌گیریم، می‌‌فهمیم و خود را می‌‌شناسیم و با وجود اینکه ما ضعیف هستیم، عیسی مسیح ما و شما را دوست دارد و باید با قلب توبه کار به حضورش برویم و باید اینرا بفهمیم که همانطوریکه یک پدر طفل خود را دوست دارد همانطور او ما را دوست دارد. در انجیل لوقا فصل 19 آیات 1 الی 10 داستانی را می‌‌خوانیم که خالی از مفاد نخواهد بود:
 ۱ عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می‌‌گذشت.  ۲ مردی در آنجا بود به نام زکی، که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود.  ۳ او می‌‌خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند.  ۴ پس پیش دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد.  ۵ وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود:» ای زکی، زود شو پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. « ۶  او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت.  ۷ وقتی مردم این را دیدند زمزمه نا رضایی از آنها برخاست. آنها می‌‌گفتند: »او مهمان یک خطاکار شده است. « ۸ زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: »ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می‌‌بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس می‌‌دهم. « ۹ عیسی به او فرمود: »امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. ۱۰ زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.«

در این داستان چند نوع مردم را می‌‌بینیم. یکی زکی که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود، که جزیه گیر و شخصیت آنها به همه معلوم است که آدم خوب نمیباشد و در آن دورانی که عیسی مسیح زندگی می‌‌کرد، مردم یهود از جزیه گیران بد می‌‌بردند و از آنها نفرت داشتند زیرا برای مردم بیگانه جزیه وصول می‌‌کردند نه برای خود یهودیان و زکی دربارۀ عیسی مسیح چیز‌های شنیده بود و حال می‌‌خواست ببیند که وی چه گونه شخصی است؟ و مشکل زکی نه تنها کوتاهی قد بلکه ازدحام بیحد مردم نیز بود. زکی می‌‌خواست عیسی مسیح را ببیند ولی بسیاری چیز‌های در دنیا است که باعث می‌‌شوند ما خداوند را دیده نتوانیم. اما می‌‌بینیم که زکی یک قدم پیشتر ماند او از ثروتمند بودن و پولدار بودن خود نشرمید و رفت و به درخت بالا شد تا عیسی مسیح را ببیند. باید گفت که اگر ما گنهکار باشیم و لیاقت اینرا نداشته باشیم که عیسی مسیح را ببینیم ولی اگر قدم بمانیم تا او را ببینیم او از قلب ما آگاه است و چقدر جالب است که وقتی از راه می‌‌گذرد و به زیر درخت می‌‌رسد می‌‌گوید: زکی ! بیا پائین. من امروز مهمان تو هستم. عیسی مسیح هر کدام ما را بنام می‌‌شناسد و هرکدام ما و شما را دوست دارد. همینکه اگر ما قلب خود را باز می‌‌کنیم و می‌‌گوئیم که: بلی خداوندا ! با وجودیکه من گنهکار هستم و تو قدوس هستی، می‌‌خواهم که ترا ببینم و عیسی مسیح می‌‌شنود. عیسی مسیح قادر مطلق هست که قلب و فکر ما را بخواند؛ همانطوریکه آمد و پیش زکی ایستاد شد و به نام او را صدا زد، همانطور ما و شما را نیز به نام می‌‌شناسد. عیسی مسیح به زکی می‌‌گوید که امروز به خانه ات می‌‌ایم و مهمان می‌‌شوم و مردم خوش نبودند و همه فکر می‌‌کردند که چطور عیسی مسیح که قدوس هست و معجزات کرده و قدرت دارد، به خانۀ یک شخص گنهکار و جزیه گیر و کسی که ما او را بد می‌‌بینیم، می‌‌رود. دنیا زکی را طوری دگری می‌‌دید ولی عیسی مسیح زکی را به چشم محبت می‌‌دید. وقتی عیسی مسیح او را صدا زد، زکی به بسیار زیبایی جواب داد که : ای آقا اکنون نصف از دارایی خود را به فقرا می‌‌بخشم و مال هر کس را که به ناحق گرفته ام، چهار برابر برایش پس می‌‌دهم.

دوستان عزیز! هر قدر که ما و شما گنهکار باشیم وقتی که در حضور عیسی مسیح بیاییم و صدای خداوند را بشنویم، زندگی ما تغییر می‌‌کند. شما از آمدن در حضور عیسی مسیح نترسید، اگر گناه کرده اید و یا اگر فکر می‌‌کنید که لیاقت آمدن را در حضور عیسی مسیح ندارید، بیائید و خداوند زندگی شما را تبدیل می‌‌کند. خداوند قادر مطلق است و همین که عیسی مسیح زکی را صدا زد، به شخصی دیگری تبدیل شد و عیسی مسیح زندگی شما دوستان عزیز را نیز تبدیل می‌‌کند. زیرا اگر به داستان زکی نگاه کنیم می‌‌بینیم که هر کدام ما زکی هستیم. عیسی مسیح می‌‌گوید که من پشت در ایستاده ام و در را می‌‌کوبم، هر کس دَرِ قلب خود را باز کند من داخل می‌‌شوم و به همان ترتیبی که زکی از درخت پائین شد و قلب خود را به عیسی مسیح داد، اگر امروز ما و شما نیز این کار کنیم، همان آرامشی را که زکی در آن زمان دریافت کرد، ما و شما نیز بمراتب بیشتر از زکی آن را دریافت و تجربه خواهیم کرد.

اگر من بخواهم زندگی قبل از ایمان آوردن خویش را برایتان قصه کنم، شاید بسیاری از دوستان مایل به شنیدن ادامۀ آن نگردند. زیرا من شخص بسیار ظالمی بودم مگر خداوند آنقدر زندگی مرا تبدیل کرد که امروز چقدر قلب زیبا برای وطنم دارم، چقدر مردمم را و خواهر‌ها و برادر‌های خود را دوست دارم و اگر متوجه شویم هر کدام ما داستان‌های در زندگی خود داریم. از هر کسی که به عیسی مسیح ایمان دارد، اگر سوال کنید که پیش از ایمان آوردن کی بودی ؟ شاید بسیاری از اشخاص حاضر به گفتن سابقۀ زندگی خود نباشند. ولی عیسی مسیح زندگی مرا تبدیل کرد.

دوباره بر می‌گردیم به داستان زکی که می‌گوید: مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس می‌دهم. وقتی ما به عیسی مسیح روی می‌اوریم باید به گناه خود نیز اعتراف کنیم یعنی اگر گناهی داشته باشیم و یا کاری کرده باشیم، مثلاً اگر کسی را آزرده ساخته باشیم، می‌توانیم اعتراف کنیم و بعد از آن اگر می‌توانیم خطای خود را جبران کنیم.

دوستان گرانقدر! اگر شما می‌دانید که کدام کاری را که مخالف ارادۀ خداوند بوده، انجام داده اید و حال پشیمان هستید و اقرار می‌کنید و عیسی مسیح را در زندگی تان قبول کرده اید و می‌دانید که کاری جبران پذیر است، لطفاً آنرا جبران کنید. این کاری بدی نیست و مثلی که عیسی مسیح به زکی فرمود: »امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. یهودیان در مورد کسانی که جزیه گیر بودند و یا سرپرست جزیه گیر‌ها بودند، می‌گفتند که اینها اصلاً یهودی نیستند و چون یهودیان فرزندان ابراهیم هستند، عیسی مسیح برای شان می‌گوید که این مرد هم فرزند ابراهیم و از قوم برگزیدۀ خداوند است. شما به او به نظری دیگری می‌بینید ولی من طوری دیگری؛ و بعداً می‌فرماید: »زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.«

دوستان عزیز! امید ما در چه چیزی نهفته است؟ امید ما در این نیست که تمام کار‌های بد و نیک ما در آخرت وزن شود و اگر ثواب ما زیادتر باشد بتوانیم به بهشت برویم و یا اگر کمتر ثواب کرده ایم به بهشت رفته نتوانیم. کلام خدا می‌گوید که همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر هستند. باید متوجه باشید که گناه، گناه است، چه کم و چه زیاد. خداوند قدوس هست و انسان گنهکار هست و حتی اگر کوچکترین گناهی را مرتکب شده باشیم، گنهکار هستیم، گناه و قدوسیت خدا، هرگز یکجا بوده نمیتواند. بناً همۀ ما سزاوار آتش جهنم هستیم. هرگاه ادعا کنیم که ما بی گناه هستیم، فقط برای چند لحظۀ چشمان خود را ببندیم و فکر کنیم که فقط در یک روز چقدر گناه از ما سر می‌زند و یا زده است و در طول ده، بیست، سی یا پنجاه سال زندگی، هر کدام ما گناه کرده ایم که گناه باعث جدایی انسان از خدا می‌گردد. مگر خبر خوش انجیل در اینجاست که عیسی مسیح می‌فرماید: »زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.«

دوست عزیز ! اگر گمشده هستی، اگر گنهکار و یا هر کسی که هستی، عیسی مسیح دوستت دارد و او می‌خواهد که زندگی ات را تبدیل کند. آیا آماده هستی که زندگی ات تبدیل شود؟ آیا می‌خواهی که آرامش خداوند را بچشی؟ آیا آماده هستی که مانند زکی، زندگی ات تبدیل شود؟ اگر آماده هستی لطفاً به عیسی مسیح ایمان بیاور ! و آرامش خداوند را حتماً می‌چشی.

زندگی ابدی در عیسی مسیح نهفته است و به همین خاطر او عظمت و بزرگی خود را ترک کرد و در بین ما انسان‌ها آمده مثل ما انسان شد تا دست ما را بگیرد و ما را از هلاکت و بدبختی و گناه نجات بدهد. اگر دقیق شویم، ادیان و مذاهب به ما می‌گویند که اینکار را انجام بده و یا آن کار انجام بده تا نجات حاصل کنی ولی عیسی مسیح می‌فرماید که من آمده ام تا گمشده را پیدا کنم و نجات بدهم واقعاً چه خبری خوشی است!

خوانندگان گرامی ! این همان لحظه ایست که خداوند برای شما داده است و امیدوار هستیم که شما از همین لحظه استفاده کنید، شاید خداوند شما را انتخاب کرده باشد و قلب شما را لمس کرده باشد تا به او ایمان بیاورید و صاحب زندگی ابدی شوید.

دانلود