اشعار نوروزی

  ۱۳ مارس ۲۰۱۴

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

(سعدی)

***

دم عيسي است پنداري نسيم بادنوروزي     كه خاك مرده باز آيد در او روحي و ريحاني

     (سعدی)

***

صبا به تهنيت پير مي فروش آمد

كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

(حافظ)

***

ازبهاران كی شود سرسبز سنگ       خاك شوتا گل بروئی رنگ رنگ

   سال ها توسنگ بودی دلخراش         آزمون را يك زمانی خاك باش

(مولوی)

بر چهره ی گل نسيم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دلفروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گويی خوش نيست

خوش باش ومگوزدی که امروزخوش است

( خيام)

مقاله‌های اخیرا