آمدن پادشاهی خدا

  ۱ ساعت

  ۲۴ فِورِیه ۲۰۲۳

در بعضی از مذهبها شما حق سوال را ندارید. در مسیحیت ما می‌توانیم در مورد خدا، زندگی ابدی و بخشش سوال کنیم. یک رهبر مذهبی از عیسای مسیح سوال کرد و عیسای مسیح در جوابش گفت که پادشاهی خدا در بین شماست. عیسای مسیح در مورد خود اشاره کرد یعنی وقتی ما به عیسای مسیح ایمان داشته باشیم ما شامل پادشاهی خدا در همین زندگی می‌شویم.

دانلود