آماده خدمت مطابق

  ۱ ساعت

  ۱۵ نُوامبر ۲۰۲۲

عیسی درینجا از مَثَل دیگری استفاده می‌‌کند تا درباره آمدن دوم خود به ما درس دهد. عیسی از ما می‌خواهد تا منتظر بمانیم و خدمت کنیم. ما نمی دانیم که عیسی چه زمانی می‌آید، اما اطمینان داریم که او منحیث خدای خدایان و پادشاه پادشاهان خواهد آمد. در حالی که منتظر آمدن دوباره او هستیم، به دیگران خدمت می‌کنیم، دشمنان خود را دوست داریم و از زندگی در بین چالشها و مشکلاتش لذت می‌بریم.

دانلود