What Is the Holy Spirit

  8 November 2021

Language: Dari

Some loved ones who are not followers of Christ ask us that God is God, Jesus Christ is Jesus, who is this Holy Spirit? Before he was crucified, Jesus Christ promised his disciples that he would send the Holy Spirit to guide and strengthen his apostles in the ministry they would perform after his ascension to heaven. Who is this Holy Spirit? Some thought that the Holy Spirit was Gabriel, an angel or a prophet. Others thought that the Holy Spirit was a holy force. It is written in the Bible that the Holy Spirit is the Spirit of God and is one with God. The Bible teaches that the Father of God, Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. It also declares that there is only one God

بعضی عزیزان که پیرو مسیح نیستند از ما سوال می‌نمایند که خدا، خداست، عیسی مسیح هم عیسی، این روح القدس کی است؟

عیسی مسیح  قبل ازاینکه  به صلیب کشیده شود به شاگردان خود وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. این روح القدس کیست؟

بعضی تصور کردند که روح القدس جبرئیل فرشته یا پیغمبری است. عده ای دیگر خیال کردند که روح القدس نیروی مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است که روح القدس، روح خداست و با خدا یکی می‌باشد. کتاب مقدس به ما می‌آموزد که، پدر خداست، عیسی مسیح خداست، و روح القدس نیز خداست. همچنین اعلام می‌کند که فقط یک خدا وجود دارد. 

طبق وعده که عیسی مسیح به شاگردانش داده بود ده ‌روز بعد از صعود عیسی به آسمان، روح‌ القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران فرو ‌‌ریخت و آنها پیام مسیح را با قدرت به مردم رساندن و در نتیجه هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن .

ما از کتاب مقدس اینطور برداشت می‌نماییم  که روح ‌القدس از جمله مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و ده ذات و طبیعت با خدا یکی می‌باشد. وقتیکه که به کارهای روح ‌القدس توجه می‌کنیم این موضوع بخوبی برای ما روشن می‌شود. بعلاوه، روح‌ القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داده و هدایت نموده است.

تا عهد عتیق کتاب مقدس را بنویسند. همین روح‌ القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرموده زیرا ‌به‌ گفته کتاب مقدس:

زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند.
دوم پترس ۱: ۲۱

همینطور روح خدا آنهایی را که کتب مقدس را نوشته نمودن هدایت فرموده، همچنان همین روح برای آنهاییکه این کتب را مطالعه می‌نمایند، بهترین رهنمود واقعی است. عیسی مسیح فرمود: 

اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.
یوحنا ۱۴: ۲۶

البته، پیروان عیسی مسیح سراسیمه و نگران شدن از اینکه عیسی مسیح به آنها فرمود که باید اول مصلوب شود و بعد از این زمین خاکی به عالم بالا صعود نماید.

 لیکن عیسی بوسیلۀ وعدۀ خویش در‌ مورد فرستادن روح خود برای هدایت و قدرت بخشیدن به آنها، آنها را تسلی داد که خودش همیشه روحاً با آنها خواهد بود. از آن زمان تا حالا، طبق وعدۀ عیسی مسیح، روح‌ القدس پیوسته در ايماندارانِ  واقعی به مسیح ساکن بوده است و تسلی ‌دهنده و پشتیبان آنها می‌باشد یوحنا ۱۴: ۱۵-۱۷

چیزی را که از این حقایق دانستیم این است که حضور روح ‌القدس در ایمانداران در ‌واقع حضور خود خدا است که در ایشان ساکن می‌باشد. این گرانبها ترین و بی نظیر ترین امتیاز است که خدای بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساکن شود! در‌ واقع این بزرگترین تحفه است که خدا می‌توانست به بشر عطا نماید که عبارت از بخشیدن روح خودش به انسان.

این تحفه به چه کسانی بخشیده شده است؟ طوریکه می‌دانیم در زمانهای گذشته، خدا روح مقدس خود را به انبیاء و مقدسین عطا می‌کرد ، لیکن هنگامی که خدا، پسر خود را فرستاد تا نجات‌ دهندۀ جهان باشد، روح خود را به همۀ کسانیکه به عیسی مسیح ایمان می‌آورند عطا می‌نماید. در کلام خدا نوشته شده است: 

اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از آنِ او نیست.
رومیان ۸: ۹

خدای ما امین می‌باشد و از او بخواهیم تا ما را با روح خود مملُو و پُر نماید. عیسی مسیح فرمود:

پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد.
لوقا ۱۱: ۹

عیسی میسح وقتیکه وعدۀ فرستادن روح القدس را به ایمان می‌دهد، کار او را چنین توضیح می‌دهد:

اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن ها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.» یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟» عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.
یوحنا ۱۴: ۱۵-۲۷

عیسی مسیح به سخنانش ادامه داده فرمودند:

اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید: کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل های شما پُر از غم شد. با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد.
یوحنا ۱۶: ۵-۸

روح القدس به ایمانداران تولد تازه می‌بخشد و به ما بینایی می‌دهد تا گناهان خویش را بدانیم و ما را قادر می‌سازد تا توبه کنیم و گناهان خود را ترک گویم. به محض اینکه شخصی به عیسی مسیح ایمان می‌آورد خدا او را می‌بخشد و به او قلب جدید عطا می‌فرماید. ولی ذات گناه آلود قدیمی او باقی می‌ماند و او را پیوسته به طرفی شرارت می‌کشاند با وجود این، روح القدس که در اوست یاریش می‌نماید که با شیطان مقاومت کند و در او صفاتی بوجود می‌آورد که مقبول خداست؛ مانند محبت، پاکی، راستی، شادی، آرامش و صلح جویی، تا به استاد شان عیسی مسیح شبیه ترشوند.


Recent Articles