Jesus Christ and the Salvation of Afghanistan

  15 November 2021

Language: Dari

a follower of Christ, a very clear and meaningful dream that contained the message of the salvation of Afghanistan to see He portrayed his dream and shared it with us: "For the first time I saw a picture of a man walking on a rock on the mountain plateau of Afghanistan, apparently from a distance My heart started pounding and the thought came to my mind: "Jesus Christ is walking in Afghanistan, just when everyone is trying to leave Afghanistan from this beautiful land, but Jesus Christ wants to come to this land

یک پیرو مسیح رویا بسیار روشن و معنا دار، که حاوی پیام نجات افغانستان بود دیدن،

ایشان رویا خود را چنین به تصویر کشیده و با ما شریک نمودن:

« اولین بار عکس مردی را دیدم که بر فراز صخرهْ، در فلات کوهستانی افغانستان در حال قدم زدن است که گویا از راه دور آمده است.

 قلبم به تپیدن شروع کرد و این فکر به ذهنم خطور کرد: " که عیسی مسیح در حال قدم زدن در افغانستان است، درست زمانی که همه سعی دارند از افغانستان از این سرزمین زیبا به خارج بروند ولی عیسی مسیح می‌خواهد به این سرزمین بیایید »

این پیرو مسیح در ادامه می‌نویسد "من نمی دانم که چرا این فکر بار بار در ذهنم خطور کرد، و دعا می‌کنم در این شرایط به روش جدید و شگفت انگیز، عیسی مسیح این شاهزاده صلح واقعاً وارد سرزمین افغانستان شود و امید واقعی را به مردم ماتمزده افغان به ارمغان بیاورد، تا مردم افغانستان صلح پایدار و دوران شکوفایی خود را با یافتن پروردگار واقعی خود تجربه نمایند.

 به نظر می‌رسد مرد در تصویر بسیار راحت است، نه نگران است و نه می‌ترسد ، او با قدم‌های مطمئن می‌آید و می‌داند، خدا قادر است همه کارهایی را که لازم است انجام دهد»

عیسی مسیح این شاهزاده صلح و آرامش به همه افغانها پیامی را پیشکش می‌نماید که  آرامش و صلح در افغانستان پدید آید. او می‌گوید:

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
متی ۱۱: ۲۸

عیسی مسیح با قدم زدن خود در سرزمین افغانستان، می‌خواهد که افغانستان را با خون خودش شستشو دهد و مبارکش نماید.

عیسی مسیح با این قدم زدن در کوه‌های افغانستان می‌خواهد این کشور رنج دیده را نور ملت‌ها بسازد که از جنگ و خونریزی خبری نباشد، بلکه محل سلطنت خود او باشد و برکت، آرامش، صلح و فیض او از این کشور به تمام جهان انتقال نماید.

خداوند ما عیسی مسیح می‌خواهد از همین شرایط سخت که دامنگیر مردم ما است استفاده نماید  تا ما افغان‌ها را عوض نماید، تا طالب‌ها را عوض نماید تا  داعشی‌ها را عوض نماید. مسیح با این قدم زدن در فراز افغانستان می‌خواهد  تا افغان‌ها قلب‌های خود را برای او باز نمایند که مسیح حاکم قلب‌های شان شوند.

هموطن عزیز! اگر می‌خواهید .... به حضور خداوند زانو زده به این شکل دعا نماید، ای خداوند  من در نام عیسی مسیح به حضور تو می‌آییم. من گناهکار هستم و به فیض و بخشش تو نیاز دارم. من به این عقیده و ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان تمام جهان و ما افغان‌ها بر روی صلیب جان داد و برای حیات بخشیدن به من از قبر بر خواست. 

ای عیسی مسیح، زندگی مرا تغییر بده و مرا ببخش. دروازه قلب خود را باز می‌نمایم  و تو را دعوت می‌کنم که حاکم قلبم شوی.

ای خداوند هر دیواری که مانع شناخت حقیقت به مردم افغانستان است فرور ریخته و غبار و پرده از چشمان افغانها بیفتد تا نجات و نور و جلال ترا با چشمان روشن ببینند. نه خشونت و جنگ و آواره گی را. به امید چنین روز.
Recent Articles