The Word

  24 April 2020

Language: Dari

The gospel is a big story. God created a beautiful and good world, but darkness came into the world. Now God will do something new in this world. Jews believed that the Torah had come through the spoken word. Many Jews believed that God lived in the Temple. This is where you could meet with God. People longed to meet with God. Could they meet God in the Law or the Temple? The amazing story is that God came to this world through His Living Word and whoever receives this Living Word will become part of God's new family.

این متن را به دقت مطالعه نموده و ۵ تا ۶ کلمات کلیدی آن را یادداشت کنید.

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همۀ آدمیان را نورانی می سازد، در حال آمدن به دنیا بود. او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: «این همان شخصی است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض بالای فیض زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.
یوحنا ۱: ۱-۱۸

در اين متن ميخوانيم كه ''کسی هرگز خدا را ندیده است.'' پس وقتی خود ما هنوز خدا را ندیده ایم، چگونه میتوانیم خدا را برای یک دیگر تشریح کنیم؟ سعدی نیز این سوال را در قالب شعر چنین مطرح کرده است:

گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بی نشان چه گوید باز

آيت ۱۸ اين موضوع را چگونه پاسخ ميدهد؟

چرا نویسنده پیام خود را با کلمه:  'در ازل'' آغاز میکند و بعد از آن در مورد پیدایش مینویسد؟

پيام انجیل داستان عظیمی است. خدا یک جهان زیبا و خوب را آفرید، اما تاریکی به جهان آمد. حالا خدا یک چیز جدید و نو انجام خواهد داد. آن چیز جدید که خدا انجام خواهد داد چیست؟

چرا یوحنا از اصطلاح ''کلمه'' در بیان کسی که خدا را برای ما ظاهر خواهد ساخت، استفاده کرد؟

یهودیان فکر میکردند که شریعت موسی (تورات) از طریق بیان کلمات نازل شده است. همچنان یهودیان معتقد بودند که خدا در معبد زندگی میکرد، و در آنجا میشد خدا را ملاقات کرد. پس حالا كلمه خدا در كجا جاى خواهد گرفت؟ اين کلمه چی کار میکند؟

ولی یک مشکلی هم در آیت ۱: ۱۰-۱۱ وجود دارد. آن مشکل چیست؟ به نظر شما قلمرو و متعلقان او کی ها اند؟ چرا قلمرو و متعلقانش، او یعنی آن نور واقعی را قبول نکردند؟

اما خبر خوش در آیت ۱: ۱۲-۱۳ چیست؟

خلاصه مطلب اینست که کلمه خدا (نور خدا)‌در این جهان تاريك آمد و خداى ناديده را براى ما شناسانيد. گرچه قوم اسرائیل اين كلمه را قبول نکردند، او از میان این جهان یک قوم جدید و یک خانواده جدید میسازد. خدا را شکر میکنیم که با دریافت کردن کلمه‌ زنده خدا، ما میتوانیم فرزندان خدا باشیم.


Recent Articles