The Cross of Jesus Christ Is Our Pride

  14 April 2022

Language: Dari

The cross of Jesus Christ paid the price for all our sins to God, and we are no longer ashamed. Jesus Christ loved us and showed His love on the cross by giving His life for us. It is clear from this that love is not just about words, but about action and forgiveness

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
یوحنا ۳: ۱۶

صلیب عیسی مسیح تمام بهای گناهان ما را به خدا پرداخت کرد و ما اکنون دیگر خجل و شرمنده نیستیم

عیسی مسیح به ما محبت کرد و محبتش را با دادن جان خود بخاطر ما در روی صلیب نشان داد. از اینجا مشخص می‌شود که محبت تنها در حرف نیست، بلکه عملکرد و بخشیدن می‌طلبد. شاید حرفی به کسی بزنید، تشویقش کنید، قسمتی از وقت تانرا صرف او نمایید به او پول بدهید و غیره. اما موضوع این است که محبت تانرا در عمل بدهید محبت آماده حمایت در حین احتیاج است. همانطور که در اول یوحنا می‌گوید:

ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند، محبت خود را از او دریغ نماید؟
اول یوحنا ۳: ۱۶-۱۷

عیسی مسیح محبت خود را با دادن جانش برای ما نشان داد. محبت در حرف مفهوم ندارد بلکه باید در اعمال آشکار شود. در کتاب مقدس نوشته شده است:

ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبان باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.
اول یوحنا ۳: ۱۸

محبت ما نباید در حرف و زبان، بلکه در عمل و راستی باشد. نباید در حد نظری بلکه در حد عملی باشد.

وقتی محبت از روی راستی باشد، درعمل خود را نشان می‌دهد. کلام خدا به ما می‌گوید که دقیقا خدا ما را دوست دارد و محبت اش را به ما نشان داده است. همه چیز با محبت خدا نسبت به جهان آغاز می‌‌شود. خدا محبت است . اول یوحنا ۴: ۸

خدا تمام جهان را دوست دارد. او فقط یک مردم خاص را دوست نداشت؛ او هر کس را از هر قشر و طبقه ای، ثروتمند و فقیر، سیاه یا سفید دوست دارد و با آنها محبت می‌کند. خدا آنقدر ما را محبت کرد که پسر یگانۀ خود را در این دنیا برای نجات ما روان کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نکردد بلکه صاحب حیات جاویدان گردد.

مصلوب شدن و رستاخیز عیسی قیمتی بود که برای گناهان ما پرداخته شد. این به آن اشاره می‌نماید که مرگ عیسی مسیح پرداخت تاوان تمام گناهان ما بود. اگر عیسی از مرگ قیام نمی کرد، پس خدا نمی توانست پیروزی خود را بر گناه بدست بیاورد

خدایی را که ما از او دور شدیم و به او خیانت کردیم او بواسطه صلیب عیسی ما را می‌بخشد . محکومیت ما بر روی صلیب برداشته شد و دیگر سرافکنده نیستیم چون صلیب مسیح افتخار ماست

اقتدار شیطان و تاریکی بر روی صلیب می‌خکوب شد. عیسی مسیح با مرگ خود به روی صلیب دیوار جدایی  با خدا را برداشت . در مسیح تمامی اقوام ، عضو خانواده خدا هستند . بواسطه صلیب بشارت صلح و دوستی داده شد . شکل ظاهری صلیب معنایی ندارد ولی مفهوم صلیب و کار عظیم عیسی مایه افتخار ماست

اگر ما به عیسی مسیح اعتماد کنیم و به اوایمان بیاوریم ما از گناه آزاد می‌شویم زیرا زندگی ما با خون عهد ابدی« شبان اعظم» که از مرگ برخاسته برای ابد پیوند می‌شویم و ما نزد خدا رستگار می‌شویم.Recent Articles