The Cross and Resurrection of Christ

  21 September 2023

Language: Dari

But for Christians, the cross had deep meaning. They understood Christ's death on the cross to be “completed” by God's raising him from the dead three days later. This Resurrection was a sign of Christ's “victory” over sin and death

در عید پاک پیروان مسیح رستاخیز جسمانی خداوند عیسی را جشن می‌گیرند. این رستاخیز یک رویداد منحصر به فرد است که تاریخ جهان را به کلی تغییر داد. بدون رستاخیز کلیسایی وجود نخواهد داشت. کل ایمان مسیحی با رستاخیز عیسی مسیح می‌ایستد یا سقوط می‌کند. بی دلیل نیست که ما پیروان مسیح در روز یکشنبه گرد هم می‌آییم، زیرا آن روز رستاخیز است.

چرا قیام مسیح اینقدر مهم است؟ برای این سه دلیل وجود دارد:

اول، خدای پدر مسیح را زنده کرد و نشان داد که مسیح واقعا پسر اوست.

دوم، رستاخیز در واقع «آمین» خدا به «تمام شد» کار پسر او در روی زمین بود. به عبارت دیگر، یک تصدیق از سوی خداوند به عملکرد و ماموریت عیسی مسیح بود.

عیسی مسیح بر مرگ از طریق رستاخیز پیروز شد. او دیگر نمرده، بلکه برای همیشه زنده است. سرانجام با رستاخیز مسیح، آغاز پایان فرا رسید. با رستاخیز، خداوند تأیید می‌کند که به کلام خود وفادار است و تمام وعده‌های دیگر - مانند آسمان جدید و زمین جدید - محقق خواهد شد.

دلیل تولد عیسی مسیح، قربانی شدن او در صلیب برای پرداخت تاوان گناهان ما بوده است عیسی مسیح بارها و بارها این را تکرار کرد که او نجات دهنده و پاک کننده گناه‌های ما است قیام عیسی مسیح از مرگ ترس را برای همیشه نابود کرد. در کتاب مقدس نوشته شده است:

و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند، آزاد سازد.
عبرانیان ۲: ۱۵

هم چنان کتاب مقدس به ما می‌گوید ،مرگ در گناه قدرت دارد. مرگ در گناه بر تمامی حیات انسان حکومت می‌کند. زیرا گناه در تمام وجود انسان حکومت دارد. مرگ ،تاریکی است، پایان است، مرگ ترس است. زمانی که مسیح جریمۀ گناه ما را پرداخت کرد و گناه را در بالای صلیب با خون خود برای همیشه داوری کرد و سر شیطان را بر زمین زد نیش مرگ کشیده شد. زمانی که مسیح از مرگ قیام کرد ترس از مرگ برای همیشه در کسانی که به او ایمان دارند نابود شد. زیرا او با قیام خود از مرگ، تضمین حیات ابدی را بری ما داد. عیسی مسیح، ما را نزد خدا عادل شمرد.

او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم.
رومیان ۴: ۲۵

در کتاب مقدس نوشته شده است که قصد خدا در زندگی انسان عادل شمرده شدن انسان گناهکار است. اما این عادل شمرده شدن بدلیل وجود و سرایت زیاد تر و زیاد تر گناه در زندگی انسان، برای همه میسر نشد و نبوده و نخواهد بود. از این رو خدا بنابر فیض رایگان و محبت زیاد که به انسان داشت. فرزند روحانی خود عیسی مسیح را قربانی گناه‌های ما کرد. با مرگ او گناه‌های ما را پاک کرد و با قیام او از مرگ ای فرصت را به انسان داد تا با ایمان آوردن به عیسی مسیحِ به حضور خدا عادل شمرده شوند.

عیسی مسیح به سبب گناهان ما تسلیم شد، عیسی مسیح بخاطر گناه‌های ما مصلوب شده، مزه مرگ و مجازات گناه‌های ما را به جای ما چشید. او مُرد تا ما زندگی کنیم، او مصلوب شد تا ما از مجازات گناه ها آزاد شویم، او جرم ما را به خود گرفت و در عوض ما مجازات شد

عیسی مسیح به سبب عادل شدن ما از مرگ قیام کرد، او از مُردگان برخاست تا ما در حضور خدا عادل خوانده شویم. از این سبب است که خدا ما را عادل خواند، هدیۀ نجات و اجازۀ داخل شد در پادشاهی خدا را دریافت کردیم. این است آن کار بزرگ و پر جلال عیسی مسیح که برای خوشنودی خدا نمود.

قیام مسیح از مردگان در حیات روحانی پیروان مسیح بسیار زیاد نقش دارد. یک پیرو مسیح از قیام عیسی مسیح استفاده نموده و به یک انسانی تازه و قیام کرده و حیات نو را دریافت می‌نماید. عیسی مسیح خود می‌فرماید که او قیامت و حیات است. قیامت به تنهایی کدام معنی ندارد اگر با خود حیات همراه نباشد و حیات معنی ندارد اگر از قیامتی بر نیامده باشد. ما با ایمان به عیسی مسیح طبیعت کهنه و گناه الود خود را در صلیب او می‌خکوب کرده و زندگی نو را آغاز می‌کنیم

مرگ عیسی مسیح در روی صلیب بود که بشر نجات پیدا کرد و با نجات انسان عدالت خدا برقرار می‌شود و خدا از این کار عیسی مسیح خوشنود شد. بزرگ ترین کار عیسی مسیح مرگ او در روی صلیب بود که بزرگترین جلال را به خدا ‌داد.

عیسی مسیح در وقت مرگ خود چنین دعا کرد» ای پدر ساعت رسیده است؛ یعنی ساعت مرگ من رسیده است، پسر را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال بده« خدا اجازه داد تا عیسی مسیح مصلوب شده، سپس از مردگان برخیزد؛ به این ترتیب، خدا را جلال داد. در کتاب مقدس راجع به قیام عیسی مسیح نوشته است:» و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید«(اول قرنتیان فصل 15 آیۀ 17). چون مسیح از مردگان برخاست و به گناه و مرگ غلبه یافته است، پس او قدرت دارد که ما را از گناهان و مرگ نجات بدهد. قیام عیسی مسیح، دلیل قوت او برای نجات ما می‌‌باشد

عیسی مسیح اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد. از این جهت، پولس او را نوبر خوابید گان می‌نامد. چون او از میان مردگان قیام کرد، همۀ انسان‌های که به او ایمان دارند نیز از مرده گان قیام خواهند کرد. مسیح نوبر است و بقیۀ ایمانداران به تبعیت از او قیام خواهد نمودند.

عیسی مسیح به خاطر گناه‌های ما مصلوب شد تا ما نزد خدا رستگار شویم پس اگر ما با مسیح بمیریم، با او نیز بخاطر زندگی تازه دو باره زنده می‌شویم. همان قسم که عیسی مسیح مصلوب شد و اول مُرد تا اینکه بتواند از مُردگان برخیزد، به همان قسم ما نیز باید اول نسبت به گناهان خود بمیریم تا اینکه با وی زندگی روحانی را تجربه کنیم. بخاطر داشتن یک زندگی جدید روحانی، قبل از هر چیز، حیات گناهکار ما باید به مرگ سپرده شوه، طبیعت کهنۀ ما، از ما دور شود. بعد از آن باید ذهن و روح و فکر جدید و روحانی را به جای ذهنیت و طبیعت کهنه جای به جای کنیم

هدف از متحد شدن با مرگ عیسی مسیح مُردن با عیسی مسیح می‌باشد. مرگ خیلی دردناک می‌باشد. زندگی را ترک کردن کار آسانی نیست. ولی با توجه به تمام ای مسائل، پولس رسول به ما اطمینان می‌دهد که اگر با مسیح بمیریم، »هر آینه در قیام وی نیز« با وی متّحداً قیام خواهیم کرد.

مصلوب شدن و رستاخیز عیسی قیمتی بود که برای گناهان ما پرداخته شد. این به آن اشاره می‌نماید که مرگ عیسی مسیح پرداخت تاوان تمام گناهان ما بود. اگر عیسی از مرگ قیام نمی کرد، پس خدا نمی توانست پیروزی خود را بر گناه بدست بیاورد.

اگر ما به عیسی مسیح اعتماد کنیم و به اوایمان بیاوریم ما از گناه آزاد می‌شویم زیرا زندگی ما با خون عهد ابدی« شبان اعظم» که از مرگ برخاسته برای ابد پیوند می‌شویم و ما نزد خدا رستگار می‌شویم.


Recent Articles