What Does the Bible Say About Heaven?

  11 September 2023

Language: Dari

the Bible, the word "heaven" occurs 276 times in the New Testament alone. Heaven is an actual place and is described as the beautiful dwelling place of those who have trusted Jesus Christ as their Saviour

فقط کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند می‌توانند وارد بهشت شوند.

در باورهای مسیحی در مورد بهشت از حورالعین خبری نیست.

ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدوس است.

مردم در مورد جنت و یا بهشت نظرات مختلف دارند. بعضی‌ها آن را جای برای خورد و نوش، عیاشی و خوشگزرانی می‌دانند. پس اگر جنت جای خوشگزرانی و عیاشی است آیا در آنجا خدا هم حضور دارد؟

برای دستیابی به بهشت، مردم استدلالات مختلفی دارند. بعضی‌ها را عقیده بر این است که: “من آدم خوبی هستم، بنابر این، حتماً به بهشت خواهم رفت.” دیگران معتقدند: “درست است که در زندگیم کارهای بدی انجام داده ام، ولی چون تعداد کارهای خوبم بیشتر است، بطور یقین به بهشت خواهم رفت.”

نظر انجیل در مورد جنت چیست؟

آیا بهشت ​​بدون خدا امکان پذیر است؟ در کتاب مقدس در مورد بهشت ​​به عنوان محل سکونت خدا می‌خوانیم. همچنین خانه همه مؤمنان بعد از مرگ است.

 ما نمی توانیم تصور کنیم که بهشت ​​چگونه است. این مکان آرامش کامل، محبت و ستایش است. جایی است بدون غم و ماتم و گناه است.

ما نمی توانیم به بهشت  سفری ​​داشته باشیم. فقط کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند می‌توانند وارد بهشت ​​شوند. برای دیدن جلال خدا در آنجا.

عیسی مسیح به آسمان عروج کرده است. در آنجا مکانی برای مؤمنان آماده می‌کند. در روز آخر، عیسی مسیح برمی گردد تا مؤمنان را به خانه خود ببرد:

در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.
یوحنا ۱۴: ۲-۳

در بهشت ​​نه غم است، نه مرگ و نه بدبختی. خداوند همه چیز را از نو می‌سازد.

او هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.» سپس آن تخت نشین گفت: «اکنون من همه چیز را از نو می سازم» و به من گفت: «این را بنویس زیرا این سخنان راست است و می توان به آن ها اعتماد کرد.»
مکاشفه ۲۱: ۴-۵

جلال در بهشت ​​فراتر از درک ما است: اما همانطور که نوشته شده است:

اما چنانکه نوشته شده است:
«آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده
و در دل انسان نگذشته است،
خدا برای دوستداران خود تیار کرده است.»
اول قرنتیان ۲: ۹

برای ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، بهشت ​​جایی است که ناجی ما در آن حضور دارد. بهشت یعنی زندگی کامل در پیشگاه خداوند و لذت بردن از حضور او.

Recent Articles