The Bible's View of Loving Your Enemies

  26 September 2023

Language: Dari

We aren’t able to love our enemies without the help of God. Hating an enemy is what comes naturally. We need supernatural help. If we try and love our enemies apart from the help of God it will not be true love. It’s only by the grace of God, and the power of the Holy Spirit at work in us, that we can love our enemies. We can only love our enemies by trusting God to help us

آیا مهر ورزیدن به دشمنان امکان دارد ؟چطور ممکن است از ما توقع داشته باشید کسانی را درین چهل سال در افغانستان خانه و کاشانه ما را ویران نمود، دوستان و اقارب ما را به شهادت رساندن با ما با خشونت و نا منصفانه برخورد نمودن دوست داشته باشیم؟ مسلما کسی نمی تواند این کار را انجام دهد. آیا کسی هست که مایل به انجام این کار باشد؟

تمایل ما این است که این دشمنی را تلافی نماییم. تمایل طبیعی ما انتقام گرفتن می‌باشد، اما عیسی مسیح فرمود که راه بهتری وجود دارد! به جای تلافی کردن ، شما باید دشمن خود را با نیکی کردن به او دوست داشته باشید! ما باید دشمنان خود را دوست داشته باشیم، به آنها نیکی کنیم و برای آنها دعا کنیم. دشمنی و کینه فقط دشمنی بیشتری به همراه می‌آورد.

عیسی مسیح در انجیل متی فصل ۵ آیه ۴۴ می‌فرماید:

اما من به شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید.
متی ۵: ۴۴

 همچنان عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل ۲۳ آیه‌های ۳۴-۳۷ در آخرین لحظات زنده گی خود گفت:

عیسی گفت: «ای پدر، اینها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند.» بالای لباس های او قرعه انداخته میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا می کردند و رؤسای آنها با ریشخند می گفتند: «دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیدۀ خدا است، حالا خودش را نجات دهد.» عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را به او تعارف کردند و گفتند: «اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده.»
لوقا ۲۳: ۳۴-۳۷

درین آیات عیسی مسیح درس مهربانی با دشمنان را به ما می‌دهد او هم چنان در زنده گی خود این درس را به شکل عملی اجرا کرد و دشمنان یا کسانی را  که با عیسی مسیح بد رفتاری کردند بخشید.

اما بخشیدن به معنای این نیست کسانی که بد رفتاری می‌کنند باید مورد مجازات و سرزنش قرار نگیرند.

عیسی مسیح نمونه از قدرت بدون خشونت است. در شبی که عیسی مسیح را زندانی می‌نمودند در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند، دست به شمشیر خود بُرد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود: «شمشیر خود را غلاف کن. هرکه شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود.»( متی ۲۶: ۵۱-۵۲

اما عیسی مسیح گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد.

این آیات دو درس مهم را برای ما می‌دهد:

 اول: خشونت همیشه خشونت بیشتر را بار می‌آورد

دوم: عیسی مسیح شفا دهنده خشونت و ریشه آن است

عیسی مسیح سرور ما به ما در متی فصل ۵ آیه‌های ۲۱-۲۲ می‌گوید:

شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد.» اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله» بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.
متی ۵: ۲۱-۲۲

یعنی ما نمیتوانیم خشونت را با خشونت جواب بدهیم

همچنان عیسی مسیح درس می‌دهد که ما باید غیرت آنرا داشته باشیم که در برابر خشونت ایستاده گی و زنده گی شجاعانه کنیم. عیسی مسیح در یوحنا فصل ۱۶ آیه ۳۳ می‌گوید: «این چیزها را به شما گفتم تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شده ام»

در دنیا و کشور ما همیشه خشونت خواهد بود اما ما باید امید خود را از دست ندهیم چون عیسی مسیح بر هر گونه خشونت در این دنیا با دوباره زنده شدن خود پیروز شد.

 همچنان عیسی مسیح از ما مسیحیان می‌خواهد که در برابر خشونت با آرامش جواب بدهیم نه با انتقام و خشونت.

ما نباید خشونت را با خشونت جواب بدهیم. اما با تمام قوت تلاش نمایم تا در برابر خشونت ایستاده گی نمایم و دیگران را نیز تشویق نمایم تا در برابر خشونت ایستاده گی نمایند

بر ماست که از عیسی مسیح بیاموزیم چگونه مردم را به صلح دعوت می‌کرد و آنانی را که مورد خشونت قرار می‌گرفتند شفا می‌داد.

ما به عنوان دشمنان سابق خدا ، باید شکرگزار و مهربان باشیم تا بتوانیم برای دشمنان ما دعا کنیم ، زیرا می‌دانیم که عیسی مسیح به دعاهای ما پاسخ خواهد داد. بیایید از لطف خداوند سپاسگزار باشیم که می‌خواهیم حتی کسانی را که درین مدت چهل کشور ما را ویران نمودند و عزیزان ما را به شهادت رساندن نیز از فیض او برخوردار شوند. اما اگر آنها نپذیرند و قلب خود را در برابر کسی که آنها را می‌بخشد، سخت نماید، پس ما آن پاداش الهی را برای آنها می‌خواهیم که متعلق به همه کسانی است که بدون عدالت مسیح زندگی می‌کنند.

 Recent Articles