Bible

  2 October 2023

Language: Dari

The Bible is the written Word of God and thus the ultimate set of guiding principles governing all areas of life for the people of God. Through these writings, God communicates his will, his laws, his nature, and his saving purpose to humanity. The Bible is a compilation of 66 books and letters written by more than 40 authors during a period of approximately 1,500 years.

انجیل کلام زندگی بخش و لازوال خدا است. در طول اضافه تر از دو هزار سال شیطان و همفکرانش کوشش کردند که آن را بی اعتبار بسازد ولی خدای قادر مطلق کلام خود را حفظ کرد و همه تلاش‌های آنها را نقش بر آب ساخت. امروز در سر تا سر دنیا ملیون‌ها انسان اعم از سیاه و سفید، شرقی و غربی، زن و مرد، و پیر و جوان آن را وسیلهٔ نجات و امید خود می‌‌دانند. انجیل یگانه دوای زخم‌های ناسور وطن ما افغانستان نیز است چون پیام او پیام اتحاد و صلح است نه تفرقه، جهاد، انتحار و جنگ.

کتاب مقدس هدیه ای از بهشت ​​است. خداوند در سراسر کتاب مقدس نشان می‌‌دهد که نقشه نجات او چیست؟

مهمتر از همه: کتاب مقدس در مورد نجات دهنده اسرائیل و تمام جهان، عیسی مسیح سخن می‌‌گوید. یک نفر قصه می‌‌کند:« مسیح در لباس کتاب مقدس به سوی ما می‌‌آید»

در واقع، کتاب مقدس یک کتاب نیست، بلکه مجموعه ای از کتاب هاست که  گرفته شده است از کلمه یونانی"Biblia "به معنای "کتاب" است .

کتاب مقدس از ۶۶ کتاب مختلف تشکیل شده است. در عین حال، این کتاب‌ها وحدت شگفت انگیزی را بین خود دارند. چرا چنین است؟روح‌ القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داده و هدایت نموده است تا عهد عتیق کتاب مقدس را بنویسند. همین روح‌ القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرموده زیرا ‌به‌ گفته کتاب مقدس:

زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس، کلام خدا را بیان نمودند.
دوم پترس ۱: ۲۱

خداوند خود را به طریقه‌های مختلف نشان می‌‌دهد. مثلاً در خلقت خود را آشکار می‌‌نمایدمزامیر ۱۹: ۲

خدا خود را از طریق عیسی مسیح به بشر خود را  آشکار نمود. البته درکتاب مقدس تمام کار که عیسی مسیح نموده است نوشته نه شده است

البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آن ها به تفصیل نوشته شود گمان می کنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهائی را که نوشته می شد نمی داشت.
یوحنا ۲۱: ۲۵

کتاب مقدس بخشی از مکاشفه خاص خداست که خدا برای همه زمانها و برای همه مردم در نظر گرفته است. کتاب‌های مختلف در کتاب مقدس می‌‌باشد :

 این کتاب‌ها شامل بسیاری از داستان‌های تاریخی، همچنین آهنگ‌ها، اشعار و نامه‌ها است. لوتر زمانی انجیل را به باغی بزرگ با انواع درختان میوه که باید بچینید مقایسه نموده بود:« آرامش، هشدار، آموزش، حمایت، وعده وغیره را خواهید یافت. هیچ درختی در این باغ نیست که من آن را تکان نداده باشم و از سیب یا توت خوشمزه آن لذت نه ِبُرده باشم»

ما اعتراف می‌‌کنیم که کتاب مقدس کلام خداست. این همان چیزی است که کتاب مقدس در مورد خودش می‌‌گوید. عیسی مسیح بارها و بارها به کتاب مقدس اشاره می‌‌کند.

پولس، رسول عیسی مسیح در دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱۶ می‌‌نویسد:

تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است
دوم تیموتاوس ۳: ۱۶

کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است»

ما برای درک کلام خدا به روح القدس نیاز داریم. روح القدس به ما نشان می‌‌دهد که کتاب مقدس واقعاً در مورد چیست: کل کتاب مقدس - عهد عتیق و جدید در مورد نجات عیسی مسیح سخن می‌‌گوید.

آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیاء شروع کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارۀ خودش بود برای آنها بیان فرمود.
لوقا ۲۴: ۲۷

خواننده عزیز، اگر شمامحترم یکبار کتاب مقدس را با دقت بخوانید و عیسی مسیح را به معنای واقعی بشناسید، مانند من حقیقت را خواهید شناخت. یک بار امتحان کنید و مطمئن هستم که تمام زندگی شما پر از نور خداوند واقعی خواهد شد.


Recent Articles