Suffering for Christ

  26 October 2023

Language: Dari

No one wants to suffer, but in a fallen world it is unavoidable. Whether physical pain or mental anguish, suffering is part of the human condition for everyone. However, this is not the type of suffering I want to explore in this article. Instead, I want to look at a different kind of suffering: suffering because of our faith in and faithfulness to Jesus Christ.

 

کتاب مقدس تعلیم می‌‌دهد که ما نباید تعجب کنیم که مسیحیان تا این حد مورد نفرت و آزار و اذیت هستند.

عیسی مسیح به شاگردان خود می‌‌گوید که اگر آنها متعلق به این جهان بودند، جهان آنها را دوست خواهد داشت. اما چون خداوند آنها را جدا کرده است تا از او پیروی کنند و از طریق روح‌القدس مانند او زندگی کنند، جهان از آنها متنفر خواهد شد.

عیسی مسیح  آمد تا گناهکاران را نجات دهد. او به عنوان یک انسان کامل زندگی کرد، اما مورد تمسخر، ضرب و شتم و کشته شدن قرار گرفت.

 خداوند عیسی مسیح این حقیقت بیان نمود که:« مهم نیست که چقدر سخت تلاش می‌‌کنید و کار‌های خوب را انجام می‌‌دهید و اگر به من ایمان نداشته باشید هلاک خواهید شد.»

 نجات فقط در عیسی مسیح است نه در پیامبران دیگر و نه در کارهایی که می‌‌می‌کنیم و چیزهایی که به دست می‌‌آوریم. اگر می‌‌خواهیم رابطه ما را با خدا بدانیم، این مسئله بسیار مهم است. رابطه ما بر پایه فیض خدا و کارهای عیسی مسیح است نه بر ارزش یا کارها و دستاورد‌های ما.

در کتاب اعمال رسولان می‌‌توانید مطالب زیادی در مورد رنجی که اولین مسیحیان تجربه کردند، به ویژه کسانی که انجیل را منتشر کردند، بخوانید. از این کتاب انجیل می‌‌توانید چیزهای زیادی در مورد رنج به خاطر عیسی مسیح و نحوه برخورد با آن بیاموزید.

پولس، رسول عیسی مسیح به خاطر عیسی مسیح رنج‌های زیادی کشید، او می‌‌فرماید که این فیض است که نه تنها به او ایمان داشته باشیم، بلکه برای او رنج بکشیم

چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید،
فیلیپیان ۱: ۲۹

پولس یاد گرفته بود برای مقابله با آزمایش‌ها به قدرت خدا اتکا کند. پولس در فصل ١٢ رسالۀ به قرنتیان نوشته می‌‌کند: «خدا. . . ناخوشی دردناکی، مانندی قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور بسازد، اما او در جواب به من گفت: «فیض من برای تو کافیست، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌‌گردد.» پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابرین، من به خاطر مسیح ضعف‌ها، بی حرمتی‌ها، سختی‌ها، آزار‌ها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌‌پذیرم زیرا در هنگام ضعف، قوی هستم.»

در حقیقت در ضعف ما است که قدرت خداوند در ما به کمال می‌‌رسد و بالای دیگران اثر گذار می‌‌شود. وقتیکه شما مورد حملۀ آزمایش‌های شدید قرار می‌‌گیرید، عقب نشینی می‌‌کنید، وارخطا می‌‌شوید و یا در خدمت که برای خداوند می‌‌کنید در بن بست قرار می‌‌گیرید، بر شما فشار وارد می‌‌شود که همه چیز را به قدرت خدا واگذار کنید، کاری که هیچ وقت تجربه نکرده اید. وقتیکه شما در خدمت کردن به خداوند متحمل رنج می‌‌شوید، این قدرت خداست که رنج شما را برطرف می‌‌کند.

 پطرس رسول و حواریون به خاطر رنج کشیدن به عیسی خوشحال بودن چون ارزش آن را داشت که بخاطر مسیج رنج بکشند. آنها فقط می‌‌توانستند این کار را از طریق روح القدس، که از پدر و پسر سرچشمه می‌‌گیرد، انجام دهند. استادشان پیش از خودشان از آن راه را رفته بود. او درد و رنج را متحمل شده  و رنج صلیب را که خدا به خاطر شادی و نجات انسان پیش روی او قرار داده بود تحمل کرد. به همین ترتیب، هر مسیحی در رنج خود ممکن است منتظر روزی باشد که دیگر درد و اندوهی وجود نداشته باشد.

لازم است که داوطلبانه پذیرای رنج کشیدن باشیم، چون هم خداوند ما و انجیل او ارزش رنج کشیدن را دارد.

 وقتیکه یک شخص می‌‌خواهد رنج بکشد، کوشش می‌‌کند که به خاطری چیزی رنج بکشد که ارزش رنج کشیدن را داشته باشد. وقتیکه یک شخص می‌‌میرد تمام پول و دارایی خود را از دست می‌‌دهد که به خاطر آن بسیار رنج کشیده است. پس آیا چه چیز ارزشمند تر نسب به زندگی ابدی در پادشاهی خدا که عیسی مسیح برای ما مهیا ساخته وجود دارد؟ پولس به تیموتاوس می‌‌گوید: «با من ..... در رنج و زحمت به خاطر انجیل. . . شریک باش.» وقتیکه ما به خاطر انجیل رنج می‌‌کشیم، این رنج کشیدن ما بخاطریست که می‌‌خواهیم بزگترین خوشبخری تاریخ بشری را به انسانهای رنج کشیده برسانیم، تا بتوانند آنها هم زندگی ابدی را نصیب شوند.

پولس رسول یک شخصیت برجسته در تاریخ بشری است. رساله‌های که پولس رسول نوشته کرده و در انجیل شریف موجود است، قلب این شخصیت بزرگ را برای ما نشان می‌‌دهد. او در رسالۀ به فلیپیان نوشته می‌‌کند:

علاوه براین، همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن عیسی مسیح، خداوند خود زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملاً با او متحد شوم. من دیگر به عدالت خود که از انجام مقررات شریعت عاید می شود تکیه نمی کنم، بلکه به وسیلۀ ایمان به مسیح دارای عدالت شده ام. این عدالت بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد.
فیلیپیان ۳: ۸-۹

وقتیکه شما به عیسی مسیح خدمت می‌‌کنید با پولس و یوحنا و مقدسین وفادار بی شمار دیگر در یک قطار قرار می‌‌گیرید که مشعل انجیل را دست به دست تا به امروز به ما رسانده اند. این یک کار بزرگ در تاریخ دنیا است. چون ما اطمینان کامل داریم که پاشاهی خداوند بروی زمین حتماً برقرار شدنی است. در مکاشفه می‌‌خوانیم: «فرمانروایی دنیا به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد حکومت خواهد کرد.» (مکاشفه١١: ١٥)

بیایید یک بار دیگر به پولس دقت کنیم که در حال نوشته کردن خط به تیموتاوس است و او را تشویق می‌‌کند که در رنج به خاطر انجیل با او شریک شود. او در زنجیر‌ها در اطاق تاریک افتیده است، او از هر طرف ملامت شده مورد حمله قرار دارد. حتی او از حمله‌های همکاران مسیحی خود هم در امان نیست. به اصطلاح ما همه به جان این مرد مسن زندانی چسپیده اند. آیا در این قسم حالت او چطور می‌‌تواند که این قدر با اطمینان باشد؟

من فکر می‌‌کنم که یک دلیل، در این ادعای او نهفته است که می‌‌گوید: «زندانی او هستم». وقتیکه پولس این نامه را می‌‌نویسد، دوران حکومت قیصر است که قیصر او را به زندان انداخته است. دقیقاً او زندانی قیصر روم است. اما نظر به ادعای پولس او زندانی پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان عیسی مسیح است. یک چیز که می‌‌تواند هر قسم انتقاد و رنج کشیدن را برطرف کند این است که آن را به حساب خداوند قادر مطلق محاسبه کنیم که او بر همه چیز حاکمیت دارد. او است که به خاطر هدف خاص خود به انسان‌ها اجازه می‌‌دهد که کار‌های خراب را در برابر خادمینش انجام بدهند.

سرانجام، در کتاب اعمال رسولان می‌‌بینید که چگونه آزار و اذیت مسیحیان به گسترش انجیل و گسترش ملکوت خدا منجر می‌‌شود. به این ترتیب، رنج کشیدن به خاطر عیسی مسیح نیز می‌‌تواند تأثیر خوبی بر دنیای اطراف ما داشته باشد.Recent Articles