The Benefits of Drinking Water

  6 October 2013

Language: Dari

نوشیدن دو گیلاس آب پس از بیدار شدن از خواب به فعال کردن اندام‌ های درونی کمک می ‌کند.
نوشیدن آب کمک می کند که وزن بدن کاهش یابد چرا که ترکیبات جانبی ناشی از چربی ها را
می شوید. نوشیدن آب اشتها را کم می کند و میل شما را برای خوردن متوقف می نماید.
نوشیدن یک گیلاس آب سی دقیقه قبل از هر غذا به هضم غذا کمک می ‌کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از حمام کردن به کاهش فشار خون کمک می‌ کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از خواب از سکته و حمله‌ های قلبی جلوگیری می‌ کند.

«نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.»

( از سحنان عیسی مسیح )

Recent Articles