Psalm Ninety-Eight

  6 October 2013

Language: Dari

… ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط انگیز، او را ستایش نمائید.  برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید.  با آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید.  بحر و تمام موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند.  امواج دریا کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید. او جهان را به انصاف و قوم ها را با راستی داوری خواهد کرد.

Recent Articles