The Ascension of Jesus Christ

  14 May 2021

Language: Dari

Jesus Christ died for us Afghans, Iranians, Indians, Americans, etc., no matter what country we are from, so that we can have a new life After his resurrection, Jesus Christ appeared to the women who went there to anoint Jesus' body with oil and perfume. Jesus also appeared to Peter, then to the twelve apostles, and once to more than five hundred.

عیسی مسیح بخاطر ما افغانها، ایرانی‌ها ، هندی‌ها ، امریکایی‌ها و ... مهم نیست که از کدام کشور هستیم، جان داد تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی تازه را بدست بیاوریم.

عیسی مسیح بعد از قیامش به زنان برای تدهین بدن عیسی با روغن و عطر به آنجا رفتند ظاهر شد. هم چنان عیسی مسیح بعد قیام خود را به پِترُس و سپس به آن دوازده حواری و یک بار هم به بیش از پنجصد نفر خود را ظاهر ساخت.

چهل روز پس از قیام ، عیسی و شاگردانش به کوه زیتون نزدیک اورشلیم رفتند. در آنجا ، عیسی به پیروان خود قول داد که به زودی روح القدس را دریافت خواهند کرد. او به آنها گفت تا زمان آمدن روح در اورشلیم بمانند تا روح القدس بیاید. سپس عیسی آنها را برکت داد و زمانی که آنها را برکت می‌داد، به آسمان صعود نمود.

در حالیکه شاگردان خیره مانده و در تلاش بودند که تا آخرین لحظه عیسی را ببینند، ابری او را از دیدگانشان پنهان نمود و دو فرشته ظاهر شدند و بازگشت عیسی را وعده دادند

و پرسیدند: «ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.»
اعمال رسولان ۱: ۱۱

اهمیت صعود در چیست‌؟

عروج عیسی مسیح به معنای بازگشت او به آسمان است که در دست راست خدای پدر نشسته است.

 این یک بازگشت پیروزی بود: عیسی بر گناه و مرگ بر صلیب غلبه کرده بود! عیسی اکنون در کنار پدر است تا همیشه برای مومنان خود که روی زمین هستند دعا کند. او در آنجا بر همه چیز حکومت می‌کند و از همه کسانی که به او ایمان دارند مراقبت می‌کند. کسانی که به عیسی ایمان دارند می‌دانند که هیچ چیز آنها را از عشق او جدا نمی کند. مسیح نه فقط سلطنت می‌کند، بلکه ما هم اکنون با مسیح سلطنت می‌کنیم‌.

خدا را شکر کنیم برای واقعیت مسیح زنده و صعود کرده و در این امید شادی نمایید که 

وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.
کولسیان ۳: ۴

خدا از آن بهره مند بود رجوع کرده است.

صعود عیسی مسیح به آسمان و جلال یافتن او این اصل مهم ایمان ما را آشکار می‌سازد : چنانکه عیسی مسیح  به این جهان متعلق نبود، ما نیزمتعلق به این جهان نیستیم

بطور خلاصه می‌توان گفت عیسی مسیح  پس از آنکه ماموریت خود را در جهان به پایان رسانید به آسمان صعود نمود. در اینمورد در انجیل مرقس نوشته است:« عیسی خداوند، بعد از اینکه با آن ها صحبت کرد، به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. »(مرقس ۱۶: ۱۹ )

مقصود صعود عیسی مسیح این بود که بتواند به جلالی که قبل از آمدن به این جهان داشت، برسد و کار شفاعت را برای پیروان خود ادامه دهد. در خصوص کار کنونی مسیح چنین در انجیل آمده است: " اما عیسی همیشه کاهن است و جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیلۀ او به حضور خدا می آیند کاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنها شفاعت می کند. " ( عبرانیان۷: ۲۴ - ۲۵ ).

عیسی مسیح زنده است و دائماً از ما شفاعت می‌‌کند ،عیسی مسیح نه تنها شفیع ما است، بلکه وکیل مدافع ما نزد تخت قضاوت پدر آسمانی است. عیسی مسیح خود را برای گناهان ما فدیه نمود خدا دیگر ما را ملامت و محکوم نمیکند. کهانت عیسی بی زوال و ابدی است و به همین دلیل اوهرگز از شفاعت کردن و دفاع از ما دست برنخواهد داشت. او بر دست راست خدا نشسته است همیشه دعاهای ما را نزد پدر آسمانی برمی افرازد.  

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا ما یاد بگیریم که بیشتر به آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم. همیشه دعا ما این باشد که خدا فکرها و قلبهای ما را آسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم.

 در صعود عیسی مسیح ما نزدیک شدن مجدد انسان به خدا را جشن می‌گیریم. آمینRecent Articles