Followers of Christ and the Holy Spirit

  23 May 2021

Language: Dari

Pentecost or the descent of the Holy Spirit is celebrated by millions of Christ's followers around the world. The question is, why do we Christians celebrate Pentecost? On Pentecost, we are reminded of the moments when the Holy Spirit came to earth: After Easter, the disciples were gathered together in a great house in Jerusalem, when suddenly a voice came from heaven. A sound like the wind and the storm that filled the whole house. The disciples were filled with the Holy Spirit and felt great strength and power within themselves

روح القدس در روز پنطیکاست به شکل زبانه‌های آتش (اعمال رسولان ۲: ۳ ) ظاهر شد تا قدرت پیام شاگردان و زندگی دگرگون شده آنها را نشان دهد. ظهور روح القدس به شکل کبوتر در غسل تعمید عیسی مسیح نماد این حقیقت است که عیسی مسیح صلح را با فدای جان خودش به بشریت هدیه داد.»


زمانیکه ما پیروان مسیح روح القدس را  در صحبت‌های خود یاد آوری می‌نماییم.  دوستان غیر مسیحی ما سوال می‌نمایند که  این روح القدس کی است؟

در حقیقت روح القدس حضور خدا در ما و در میان ما است.

شاگردان عیسی مسیح با بودن مسیح در بین شان احساس قوت می‌کردن، با رفتن او به آسمان این قوت خود را  از دست داده بودند.

آنها به نیروی ضرورت داشتند که جای عیسی مسیح را پر می‌کرد، و شب و روز  در همه جا و در هر زمان مثل عیسی مسیح همرای شان می‌بود و تقویت شان می‌نمود. آن نیرو، تنها می‌توانست که نیروی خود خدا باشد. نیرو صادق. نیرو که بتواند کار خدا را بر روی زمین ادامه داده و عیسی مسیح و صلیب او را و فیض خدا را به دنیا اعلام نماید.

عیسی مسیح در مدت سه سال دوران خدمت زمینی خود به شاگردایش محبت کرد، از آنها مراقبت کرد و با صبر و تحمل به آنها تعلیم داد و برای خوشبختی آنها فکر کرد. عیسی مسیح در باره آیندۀ آنها هم فکر می‌کرد و به این سبب به شاگردان خود وعده داد «پشتیبان دیگری و تسلی دهندۀ دیگری» روان می‌نماید. عیسی مسیح خودش پشتیبان و تسلی دهندۀ اصلی شاگردان خود بود.

وقتیکه عیسی مسیح می‌گوید تسلی دهندۀ دیگر، منظورش این است که مثل خودش یک تسلی دهنده دیگررا روان می‌نماید که او همان کاریکه خودش انجام می‌داد انجام دهد.

عیسی مسیح در ادامۀ فرموده‌های خود این تسلی دهنده را بنام «روح راستی» و «روح القدس» معرفی می‌نماید. باز هم به روشنی معلوم می‌یشود که تسلی دهنده کدام آدم نیست که در آینده باید می‌آمد،  بلکه او روح است صاحب اولوهیت است.

عیسی مسیح می‌فرماید، که پدر روح القدس را به «اسم من» روان می‌نماید، منظورش این است که روح القدس به عنوان جانشین مسیح ارادۀ او را عملی می‌نماید و مثل او با صلاحیت عمل خواهد نمود. طوریکه عیسی مسیح به نام خدای پدر آمد و با صلاحیت عمل کرد و سخنان و یا کلام او را بیان نمود و کار‌های اورا انجام داد. به این ترتیب روح القدس هم که بنام عیسی مسیح فرستاده شد به حیث شاهد و نمایندۀ خاص عیسی مسیح عمل می‌نماید.

وقتی روز عید پنتیکاست رسید، همۀ شاگردان در یکجا با یکدل جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پُر ساخت. در برابر چشم آنها زبانه  هایی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنها قرار گرفت. همه از روح القدس پُر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های دیگر شروع به صحبت کردند.
اعمال رسولان ۲: ۱-۴

روح القدس خداســت. او خداست و یکی از شــخصیت‌های تثلیث را تشکیل می‌دهد. روح القدس در روز پنطیکاست برای هدایت شــاگردان و همچنین جلال بخشیدن به عیســی به شاگردان عطا شد. روح القــدس آمد تا به ما قدرتــی عطا نماید کــه بتوانیم از طریق تولد تازه عیســی مسیح را بشناسیم و حیات ابدی را که عیسی به پیروانش وعده داده بود را تجربه نمایم. روح القدس شاگردان عیســی مسیح را هدایت نمود تا کتاب مقدس را به رشــته تحریر درآورند.

 زمانیکه شما انجیل را می‌خوانید توسط روح مقدس خداوند حقایق آن بر شما آشکار می‌شود. گاهی اوقات شما با خواندن متنی از کلام که بارها خوانده اید، پیامــی کاملا جدید و تازه دریافت مــی کنید و حقیقتی تازه بر شــما آشکار می‌گردد به خاطر اینکه روح القدس این پیامها را برای شما رمز گشایی می‌نماید. روح القدس امــروز راهنمای عمده و معلم کلیساست، لیکن تعالیم او هرگز با مفاهیم کتاب مقدس و آموزش‌های مســیح تناقض ندارد.

روح القدس " نه روح ضعف، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است" روح القدس تحفۀ عالی است که خدا از روی محبتش به آنهایی داده که به عیسی مسیح و قیام او از مردگان ایمان آورده اند.

خدا را شکر گذار هستیم که روح خدا دربین ما افغان‌ها کار می‌کند و ما شاهد کار‌های عظیمی روح خدا در بین خود هستیم. ما تشویق می‌شویم، که خدای ما خدای زنده است و ملکوت او با قوت در بین افغان‌ها کار می‌کند . خدا را شکر به این فیض عظیم اش که به ما افغان ارزانی نموده است و هر روز هموطنان ما به عیسی مسیح ایمان می‌اورند.

  بیایید عزیزان به روح‌القدس اجازه دهیم که ما را در طریقت مسیح و به جمیع راستی، در جهت درک امور روحانی و الهی هدایت کند.

 در محبت خدا و فیض عیسی مسیح زندگی پر از عشق خدا داشته باشید.

Recent Articles