Proverbs

  23 December 2019

Language: Dari

   ضرب المثل ها به منظور رساندن پیام به صورت غیرمستقیم در زبان دری مورد استفاده قرار میگیرند،
هرگاه کسی نتواند مقصود و نظر خود را به طرف مقابل به صورت واضح بیان کند بهترین راه برای
انتقال پیام وی استفاده از ضرب المثل است . ضرب المثل ها در میان همه اقوام و ملل جهان رواج دارد و البته ضرب المثل های هر قومی با توجه به اینکه حاصل سال ها و قرن ها مشاهده و تجربه پیشنیان آن ملت است بیانگر روحیات و فرهنگ آن ملت است. در زبان دری حجم انبوهی از ضرب المثل ها وجود دارد که هر یک از آنها براساس
رخدادها و رویداد هایی که در گذشته اتفاق افتاده است به وجود آمده اند. ریشه بعضی ضرب المثل های دری را می توان در آیه های کتاب مقدس پیدا نمود . بطور مثال:
هر درختی از میوه اش شناخته میشود.« درخت نیکو نمیتواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ
نیکو » (انجیل متی ١١:١
هر آنچه انسان کاشت آنرا درو خواهد نمود.» زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد
کرد.» ( غلاطیان ١:۱ )
قبل از پریدن نگاه کنید . اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و
مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ » (انجیل لوقا
١:1٢
آنچه در دل است در زبان مییاید.  « چون زبان از آنچه دل را پُر ساخته است سخن میگوید ( انجیل لوقا

Recent Articles