The Faith

  23 December 2019

Language: Dari

    ایمان و اعتقاد ما نباید مانند کف روی آب و یا مانند ابر بهاری باشد. که بر اثر هر بادی و یا برخورد
با هر مشکلی نیست و نابود گردد. ایمان به عیسی مسیح مانند صخره است که در مقابل باد و طوفان و
مخالفت ها همیشه استوار و بدون تزلزل باقی میماند. بنیاد ایمان ما ، ما نیستیم بلکه خدایی هست که
میتوانیم در هر شرایطی به او اعتماد و ایمان داشت.
ایمان به خداوند هست که می توان قدرت یافت از تمام سد ها با توانمندی، با پیروزی و موفقیت
عبور کرد و بر مشکلات و سختی ها پیروز گشت. ایمان است که به ما شجاعت می دهد، ما پیروان
مسیح به این اعتقاد هستیم که خداوند ما را برای خود برگزیده و به ما جرات و شجاعت بخشیده و ما را
در محبت خود قرار داده پس نباید دوباره به زندگی گذشته خود ما برگردیم و گناه نمایم زیرا ما از
جمله نجات یافتگان هستیم و خداوند کسانی که را که به او پناه می آورند نجات می دهد.

Recent Articles