Prayer for Cure and Prevention of Coronavirus

  31 March 2020

Language: Dari

Stay at home, Stay at home, Stay at home and don't let the ones you love get out of the house. To stop this virus, we must pray to God to prevent its spread and power. In the name of Jesus Christ, I pray that God will give scientists the knowledge they need to cure this disease. Pray for those who are affected by the virus, may God heal them. Our Lord Jesus Christ is a powerful healer. We pray to God to protect those who are not yet infected with the virus.

خداوند فرمود: «اگر از من اطاعت کنید و آنچه را که در نظر من پسندیده است بجا بیاورید و مُطیع اوامر من باشید، از تمام مرض هائی که مردم مصر را بدان دچار ساختم در امان خواهید بود، زیرا من خداوند، شفا دهندۀ شما هستم» ( خروج 15: 26)

مرگ هیچ گاه تا این اندازه به ما نزدیک نبوده است؛ ویروسی و جامعه ای که باور نکرده و یا نمی‌خواهد باور کند فاجعه ای مهیب در کمین است. ما در روزهای آینده دوستان زیادی را ازدست خواهیم داد.

عددها دروغ نمی‌گویند؛ گلوله حریف نمودار نمی‌شود! مسیری که پیش میرویم جاده ای یکطرفه به قلب بزرگترین بحرانی است که تاکنون تجربه کرده ایم.

اگر در خانه نمانیم، اگر قرنطینه را به عنوان تنها راه حل انتخاب نکنیم، اگر به خوش خیالی در مورد مرگ و میر دو درصدی ادامه دهیم، اگر سفر کنیم، اگر سفر کنیم اگر سفر کنیم، اگر در یک ماه آینده به خود سخت نگیریم، در مرگهای بسیاری سوگوار خواهیم بود.

در خانه بمانید در خانه بمانید در خانه بمانید و اجازه ندهید کسانی که دوستشان دارید از خانه خارج شوند. مرگ در پشت خانه نشسته است.

برای متوقف کردن این ویروس نیاز به دعا داریم که خداوند از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری کند و این ویروس قدرت خود را از دست بدهد.

بنام عیسی مسیح دعا نمایم که خداوند دانش و خرد به دانشمندان بدهد تا علاج پیدا نمایند برای درمان این مرض.

برای کسانی که تحت تأثیر این ویروس قرار دارند دعا کنیم که خداوند آنها را شفا دهد. خداوند ما عیسی مسیح شفا دهنده قدرتمندی است.

دعا کنیم که خداوند کسانی که هنوز آلوده نیستند از مصاب این ویروس محافظت کند.

"اگر مردم نام مرا یاد کنند، سر تواضع خم نمایند، دست دعا بلند کنند، طالب دیدار من باشند و از راه خطا برگردند، آنوقت من از آسمان می شنوم، گناهان شان را می بخشم و زمین شان را حاصلخیز می سازم" ( کتاب دوم تواریخ 14:7)

Recent Articles